Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Biuro Kontroli i Audytu

Pracą biura kieruje bezpośrednio
Burmistrz Gminy Kęty

Audytor wewnętrzny: Anna Pietrasiewicz-Rybak
Inspektor: Natalia Naglik-Mrowiec

Adres:
Rynek 7
32-650 Kęty

tel: 33/844-76-00 wew. 399
fax: 33/844-76-60

Zadania

 1. Podstawowym zadaniem biura jest wykonywanie kontroli zarządczej, w szczególności instytucjonalnej i prowadzenie audytu wewnętrznego.
 2. W szczególności do zadań biura należy:
 1. kontrola – na podstawie planu rocznego lub doraźnych poleceń Burmistrza – jednostek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w następującym zakresie:
  • organizacji jednostek,
  • rachunkowości i sprawozdawczości,
  • obrotu pieniężnego,
  • dochodów i wydatków jednostek,
  • celowości, gospodarności, rzetelności i zgodności z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Gminy, środkami jednostek budżetowych i jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz funduszy celowych, zarówno przekazujących jak i otrzymujących te środki,
  • badania legalności, celowości, rzetelności i gospodarności wykorzystywania i rozporządzania mieniem komunalnym, a w szczególności w zakresie ujawniania niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu,
  • realizacje inwestycji,
  • wykonywania wszystkich zadań statutowych jednostek, innych zadań powierzonych przez Burmistrza i zadań wykonywanych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów,
 2. analiza wyników kontroli i opracowywanie wystąpienia pokontrolnego,
 3. analiza informacji o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości,
 4. kontrola sprawdzająca realizację zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym,
 5. prowadzenie ogółu działań obejmujących:
  • niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku którego to badania kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów,
  • czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.


Odsłony: 5431
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...