Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Komenda Straży Miejskiej

Pracą Komendy kierują:
- bezpośrednio Burmistrz Gminy Kęty
- Komendant: Zbigniew Kanik

Adres: 32-650 Kęty,
ul. Kilińskiego 1

tel: 33/845-20-47
fax: 33/844-76-60

email: sm@kety.pl

Zadania

 1. Zadania Straży Miejskiej obejmują sprawy w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z przepisów prawa.
 2. W szczególności do zadań Straży Miejskiej należy:
 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te dają zachowaniem swoim powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 5. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 6. kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym przepisami o transporcie zbiorowym,
 7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w celu zapewnienia ładu i porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 8. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 10. konwojowanie osób, dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy.
Odsłony: 4848
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...