Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
Nazwa: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Franciszkańskiej
Numer: GN.6840.4.2015.RK
Termin: , godz.
Tryb: Przetarg nieograniczony
Typ:
Ogłoszenie o sprzedaży: szczegóły

Znak: GN.6840.4.2015.RK

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Kęty
Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul.  Franciszkańskiej obejmującej niezabudowaną działkę nr 4394/1 o pow. 1581 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KR2E/00002537/8.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30.06.2015 r. poz. 3881) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem 6.MW.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące  złotych) + 23 % VAT.
                  

 1. Przetarg   odbędzie   się  8 listopada   2016 r.  o godz. 9:00  w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy  Kęty  Rynek  7.
 2. W   przetargu   mogą    brać   udział    osoby   fizyczne   lub  prawne,  które  wpłacą  wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium  może być wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej  przelewem  na  konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w banku ING Bank Śląski  w  takim   terminie,  aby  najpóźniej  w  dniu  4 listopada 2016 r. wymagana  kwota  znajdowała  się  na  koncie  Urzędu  Gminy  Kęty. Dowód terminowego wniesienia  wadium  należy  przedłożyć  komisji  przetargowej  przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium  zwrócone  zostanie  w  terminie  do  3 dni  od   daty  przetargu,  a  wpłacone przez uczestnika,  który   przetarg   wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny   nabycia  nieruchomości. Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,  który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. Wylicytowaną   cenę   nabycia   nieruchomości  należy  uiścić  w  całości  przed zawarciem notarialnej  umowy sprzedaży.
 5. Szczegółowych   informacji   na  temat przetargu  udziela Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami   Urzędu  Gminy   Kęty,   pok. 30,   telefon   33 / 844-76-00   wew. 131 w godzinach pracy Urzędu.    
 6. Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 40 dni, tj. od dnia 29.09.2016 r. do dnia 8.11.2016 r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty.

Kęty, dnia 09.09.2016 r.

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty