Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Franciszkańskiej

Znak: GN.6840.4.2015.RK

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kęty
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Franciszkańskiej obejmującej niezabudowaną działkę nr 4394/1 o pow. 1581 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KR2E/00002537/8.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30.06.2015 r. poz. 3881) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w jednostce 6.MW.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) + 23 % VAT.

 1. Przetarg odbędzie się 2 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy Kęty Rynek 7.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej przelewem na konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w banku ING Bank Śląski w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 27 listopada 2015 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy Kęty. Dowód terminowego wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium zwrócone zostanie w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna- sprzedaży nieruchomości.
 4. Wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości należy uiścić w całości przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży.
 5. Koszty umowy notarialnej i wpisów do ksiąg wieczystych oraz ewentualnego odtworzenia granic nieruchomości ponosi nabywca.
 6. Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty, pok. 30, telefon 33/844-76-00 wew. 131 w godzinach pracy Urzędu.
 7. Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg z ważnej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 34 dni tj. od dnia 29.10.2015 r. do dnia 2.12.2015 r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty.

Kęty, 1.10.2015 r.Odsłony: 2985
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty