Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach

BURMISTRZ GMINY KĘTY

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.) oraz regulaminu przeprowadzenia konkursu.

 

 

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kętach
ul. Jana III Sobieskiego 45, 32 – 650 Kęty

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym można uzyskać w siedzibie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35 lub telefonicznie 33 845 20 36.

3. Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.):

1) wykształcenie wyższe;
2) posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Wymagania dodatkowe:

1) przedstawienie koncepcji działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach na lata 2017 – 2020;
2) znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych;
3) znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.

5. Wymagane dokumenty:

Kandydaci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 201 2r. poz. 182 ze zm.) winni złożyć:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem w formie listu motywacyjnego;
2) opisany przebieg pracy zawodowej (CV);
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany co najmniej pięcioletni staż pracy tj. świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu albo kserokopie innych dokumentów, z których wynika fakt zatrudnienia;
5) inne dokumenty lub ich kserokopie, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
6) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt 1, 2, 7 i 8 winny być własnoręcznie podpisane.

6. Miejsce oraz termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach”.
Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 - parter lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty w terminie do 6 czerwca 2017 r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kęty).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Przewiduje się rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia. O ostatecznym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Zasady postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kętach dostępny na stronie:www.kety.pl zakładka BIP.
 Odsłony: 1887
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2017-05-26 , Godzina Publikacji: 13:14

Kęty w obiektywie...