Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania”

Burmistrz Gminy Kęty, realizując uchwałę nr XXXVI/324/2017 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” oraz Regulaminu określającego zasady jego realizacji, ogłasza nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Małopolska Niania” należy składać w Wydziale Świadczeń Urzędu Gminy Kęty ul. Sobieskiego 19  w godzinach pracy urzędu w terminie od 6 do 15 września 2017 r.

Świadczenie skierowane jest do aktywnych zawodowo rodziców i może być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia jednej niani. Przysługuje rodzicom dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończy 3 roku życia.

Wysokość świadczenia dla jednej niani zatrudnionej w wymiarze 40 godzin tygodniowo wynosi 1500 zł miesięcznie, z czego 1000 zł pochodzi z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500 zł ze środków własnych gminy.

Nianią może zostać  pełnoletnia osoba fizyczna w rozumieniu z art.50  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, niespokrewnioną i niespowinowaconą do drugiego stopnia włącznie z rodzicem wnioskującym o świadczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to osoba bezrobotna i w dniu zawarcia umowy i w trakcie jej trwania nie przekroczy – kobieta 60 lat, żężczyzna-65 lat.

W przypadku wpłynięcia większej liczby wniosków wzięte zostaną pod uwagę dodatkowe kryteria, decydujące o kwalifikowaniu rodziców do projektu „Małopolska Niania”.

Będą to:

  1. samotne wychowywanie dziecka potwierdzone wyrokiem sądu zasądzającym alimenty, aktem zgonu drugiego rodzica lub zupełnym aktem urodzenia;
  2. niepełnosprawność dziecka, nad którym sprawowana jest opieka;
  3. wielodzietność;
  4. świadczenie przez nianię opieki w 40 godzinnym tygodniowym wymiarze czasu pracy;
  5. zatrudnienie niani znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku tj. będącej osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia, która nie przekroczyła 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn 65 roku życia.


Rodzice zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do:

  1. zawarcia z nianią umowy uaktywniającej zgodnie z art.50 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;
  2. zgłoszenia umowy do właściwego miejscowo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  3. przedkładania do Burmistrza Gminy Kęty listy obecności niani w terminie do 5 dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym niania sprawowała opiekę oraz dokumentu potwierdzającego wypłatę należnego niani wynagrodzenia za dany miesiąc.
Odsłony: 1498
Autor Publikacji: Wydział Świadczeń Urzędu Gminy Kęty , Data Publikacji: 2017-09-06 , Godzina Publikacji: 08:05

Pliki do pobrania:

Wniosek.docx (Rozmiar: 0.02 MB)

Kęty w obiektywie...