Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z dniem 1 stycznia 2016 r. Powiat Oświęcimski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby uprawnione do otrzymywania pomocy w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokonują zgłoszeń pod nr tel. 033 844 96 62 lub na adres e mail npp@powiat.oswiecim.pl.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, mailowo bądź listownie. W tym celu należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu poniższe dokumenty:

 • oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
 • decyzje stwierdzającą stopień znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Realizacja zadania w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmuje:

 • a) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 • b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w lit. a) i lit. b), z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
 • d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Realizacja zadania w punktach poradnictwa obywatelskiego obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Realizacja zadania z zakresu edukacji prawnej obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o: 

 • a) prawach i obowiązkach obywatelskich,
 • b) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 • c) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
 • d) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
 • e) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Sposoby przekazywania Staroście opinii o udzielonej pomocy – część B kart pomocy, znajdującej się w poszczególnych punktach:

 • telefonicznie pod nr 033 844 96 62,
 • e-mail na adres npp@powiat.oswiecim.pl,
 • listownie na adres Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim.

W przekazanej opinii należy wskazać Punkt w którym została uzyskana pomoc.

Harmonogram i lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl.Odsłony: 1019
Autor Publikacji: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Data Publikacji: 2019-04-04 , Godzina Publikacji: 10:21

Kęty w obiektywie...