Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Nowy system gospodarowania odpadami

kosz

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Kętach, która odbyła się 25 stycznia 2013 r., Radni podjęli kilka ważnych uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. Określają one m.in. terminy, częstotliwość i tryb dokonywania opłat za śmieci oraz ich stawki, jak również sposób świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów.

Już od 1 lipca 2013 r. w życie wejdą nowe zasady odbioru śmieci z zamieszkałych nieruchomości. Odpadami „zajmie się” gmina, która przejmie na siebie obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową wyłonioną na drodze przetargu. Oczywiście, z tymi zmianami wiąże się konieczność wprowadzenia nowej odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczać będą właściciele zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty.

Metoda obliczania opłat „śmieciowych” jest prosta: w projekcie odpowiedniej uchwały przyjęto miesięczną stawkę, która uzależniona będzie od liczby zamieszkujących danego gospodarstwo domowe osób. Tym samym odrzucono inne sposoby określania opłat, np. te opierające się na ilości zużywanej w danym gospodarstwie domowym wody czy też powierzchni lokalu.

Taki a nie inny wybór wydaje się być jak najbardziej zasadny i zrozumiały. W końcu ilość powstających odpadów zależna jest przede wszystkim od liczby osób zamieszkujących dany dom czy mieszkanie.

Stawki opłat „śmieciowych” dla gospodarstw, w których przeprowadzana będzie selektywna zbiórka odpadów (papieru, tworzywa sztucznego, metali, opakowań wielomateriałowych, szkła i innego typu śmieci), prezentują się następująco:

 • 1 osoba – 7,00 zł (7,00 zł za 1 osobę),
 • 2 osoby – 13,00 zł (6,50 zł za 1 osobę),
 • 3 osoby – 18,00 zł (6,00 zł za 1 osobę),
 • 4 osoby – 22,00 zł (5,50 zł za 1 osobę),
 • 5 osób – 25,00 zł (5,00 zł za 1 osobę).

Jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkiwać będzie więcej niż pięć osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wzrośnie tam o 1 zł w stosunku do każdego „dodatkowego” domownika.

Uwaga! Jeśli w danym gospodarstwie domowym odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, właściciel posesji musi liczyć się z większymi kosztami. Opłata za śmieci niesegregowane wyniesie bowiem dwukrotność stawek przedstawionych powyżej. Bycie ‘eko’ będzie więc zdecydowanie korzystniejsze – i dla środowiska naturalnego, i dla naszych portfeli.

Określony został także wzór deklaracji o wysokości omawianej opłaty. Znajdą go Państwo w Uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację tę będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Kęty pisemnie lub w formie elektronicznej w terminie do 31 marca 2013 r. (dla pierwszej deklaracji), w ciągu 14 dni od daty zamieszkania w danej nieruchomości jej pierwszego mieszkańca lub też do 14 dni od daty zmiany przez gminę wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Równie klarownie, co stawki płatności, prezentują się także terminy ich dokonywania. Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości położonej na terenie Gminy Kęty zobowiązany będzie do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzy miesiące kalendarzowe w następujących przedziałach czasowych:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do 30 września danego roku,
 • za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Termin dokonania pierwszej opłaty, która obejmować będzie okres od 1 lipca do 30 września 2013 r., wyznaczono na 30 września 2013 r.

Jasno i szczegółowo określono także zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz sposób ich zagospodarowania. W zamian za uiszczoną opłatę, właściciel nieruchomości może oczekiwać odbioru każdej zebranej przez niego ilości odpadów. Co więcej, częstotliwość odbioru zarówno śmieci zmieszanych, jak i  tych posegregowanych, będzie dostosowana do ich ilości. Ich wywóz z pewnością nie będzie się jednak odbywał rzadziej, niż raz w miesiącu w przypadku budynków jednorodzinnych i dwa razy w tygodniu w przypadku budynków wielorodzinnych.

Z kolei odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Będzie je można także samodzielnie i bezpłatnie dostarczać do kompostowni zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne.

Co ważne, dwa razy w roku przeprowadzane będą także nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów. Będą one odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, a ich harmonogramy zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Kęty.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach segregacji śmieci:

 • papier wyrzucamy do pojemników lub worków niebieskich,
 • szkło wyrzucamy do pojemników lub worków białych,
 • odpady zielone wyrzucamy do pojemników lub worków brązowych,
 • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe wyrzucamy do pojemników lub worków żółtych.

Niezwykle ważne jest także to, aby wyrzucać odpady czyste (np. umyte butelki) i, w wypadku różnego typu opakowań,  puste. Z kolei worki lub pojemniki zawierające posegregowane odpady winne być maksymalnie wypełnione.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w odpowiednich uchwałach:

Uchwała Nr XXXIII/321/2013 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Kęty i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XXXIII/320/2013 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Kęty,

Uchwała Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Uchwała Nr XXXIII/318/2013 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,

Uchwała Nr XXXIII/317/2013 Rady Miejskiej w Kętach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęty.

Autor: oprac. Barbara KuźmaOdsłony: 4114
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...