Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

projekty unijne

ZAWIADOMIENIE
o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz.1235 ze zm.)

Burmistrz Gminy Kęty podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się:

z projektem dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kęty”

Miejsce, w którym można zapoznać się z projektem dokumentu:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Kęty, ul. Rynek 7, pokój nr 27 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw. od godz. 7:30 do godz. 15:30, wt. od godz. 7:30 do godz. 17:00, pt. od godz. 7:30 do godz. 14:00), tel. (033) 844-76-00 wew. 128, e mail: sp@kety.pl lub gmina@kety.pl

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.kety.pl w zakładce Projekty Unijne/Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych/Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty.

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 27.03.2015 r. do dnia 17.04.2015 r.

w jednej z następujących form:

 •     w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i wniosków i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy Kęty, ul. Rynek 7, 32-650 Kęty (decyduje data dostarczenia formularza do UG Kęty) lub złożenie na Dzienniku Podawczym UG Kęty w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw. od godz. 7:30 do godz. 15:30, wt. od godz. 7:30 do godz. 17:00, pt. od godz. 7:30 do godz. 14:00);
 •     za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i wniosków i jego przesłanie na adres e-mail: sp@kety.pl lub gmina@kety.pl bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130, poz. 1450 ze zm.) do 17.04.2015 do godz. 14:00;
 •     ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw. od godz. 7:30 do godz. 15:30, wt. od godz. 7:30 do godz. 17:00, pt. od godz. 7:30 do godz. 14:00).


Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Kęty.

Projekt pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kęty” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Informacja o stanie zaawansowania projektu pn. "Plan Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Kęty"


W dniu 21 sierpnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Kęty a Wykonawcą zamówienia - Fundacją na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice.

Całkowita wartość projektu to 46.740,00 zł, w tym 85% stanowić ma dofinansowane ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

W dniach 29 i 30 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kęty w godzinach od 9-15 odbyły się szkolenia, w których uczestniczyli przedstawiciele spółek gminnych i pracownicy UG Kęty. Szkolenia to obligatoryjny element realizowanego przez Gminę Kęty projektu.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował:

 1. Wprowadzenie do tematyki ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy prawne, polityka UE, zobowiązania państwa)
 2. Praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej i przykłady dobrych praktyk z zakresu gospodarki niskoemisyjnej
 3. Komplementarność PGN z dokumentami strategicznymi na szczeblu gminy, powiatu i województwa
 4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres, struktura opracowania)
 5. Bazowa inwentaryzacja emisji, wskaźniki emisji, gromadzenie danych.
 6. Monitoring, raportowanie postępów.
 7. Aktualizacja PGN (ewaluacja rezultatów, działania korygujące, aktualizacja PGN).

Kęty będą miały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

27 czerwca 2014 r. Burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk podpisał umowę POIS.09.03.00-00-046/13-00 pomiędzy Gminą Kęty a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej będzie stanowił dokument strategiczny dla rozwoju Gminy Kęty. Jego rolą jest wytyczenie kierunków, wskazanie konkretnych zadań, harmonogramu realizacji, kosztów i źródeł finansowania w perspektywie krótkoterminowej oraz długoterminowej w zakresie:

 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
 • poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Opracowanie i wdrożenie PGN jest nastawione na zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Polska posiada międzynarodowe zobowiązania redukcyjne określone przez ratyfikowany Protokół z Kioto oraz pakiet klimatyczno-energetyczny UE. Przestawienie gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną, a tym samym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji uważa się, nie tylko za kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska, lecz także długofalowego zrównoważonego rozwoju. Realizacja powyższych zobowiązań winna się rozpoczynać już na szczeblu gminnym, tak aby do 2020 roku Polska wywiązała się z nałożonych na nią obowiązków wynikających z powyższych dokumentów programowych.

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Kęty planuje się:

 • opracować spójny i jednolity dokument z zakresu gospodarki niskoemisyjnej;
 • stworzyć bazę danych, zawierającą informacje pozwalające na realną ocenę gospodarki energią w gminie, jej poszczególnych sektorach i obiektach, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, wskaźniki monitorowania;
 • udział pracowników w szkoleniach, seminariach, warsztatach z zakresu problematyki gospodarki niskoemisyjnej;
 • przeprowadzić działania informacyjne i promocyjne dotyczące udziału gminy w dofinansowaniu PO IiŚ w stworzeniu gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowanym dokumencie.

 Odsłony: 2820
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Pliki do pobrania:

zawiadomienie_o_konsultacjach_spolecznych.pdf (Rozmiar: 0.39 MB)
pgn_kety.pdf (Rozmiar: 4.3 MB)
zalacznik_1_1.pdf (Rozmiar: 0.02 MB)
zalacznik_2.pdf (Rozmiar: 0.02 MB)
zalacznik_3.pdf (Rozmiar: 0.02 MB)
zalacznik_4.pdf (Rozmiar: 0.26 MB)

Kęty w obiektywie...