Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD

LIV sesji Rady Miejskiej w Kętach zwołanej

na czwartek 18 października 2018 r. o godz. 13.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu LIII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1.) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kęty,

2.) w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,

3.) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu,

4.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kętach na okres 10 lat,

5.) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kętach,

6.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 819 położonej w Kętach obręb: Podlesie na okres do 3 lat,

7.) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części terenu składowiska odpadów komunalnych w Kętach,

8.) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Kęty,

9.) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty,

10.) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2018.

7. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

8. Sprawozdania z działalności komisji stałych.

9. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz


Projekt uchwały znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej

Posiedzenia komisji we wrześniu 2018 r.
Odsłony: 1878
Autor Publikacji: Artur Christ, Data Publikacji: 2018-10-11 , Godzina Publikacji: 13:59

Kęty w obiektywie...