Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Porządek obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

PORZĄDEK OBRAD

XIV sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na

piątek 29 listopada 2019 r. o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 5. Uchwała w sprawie ustalenia cen usług świadczonych przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Kętach oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka.
 6. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Kęty z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich.
 9. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie programu „Kęty dla Rodziny” obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Kęty.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/524/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.
 11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LII/525/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
 12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty w ramach programu „KĘTY DLA RODZINY” do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kęty.
 13. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 14. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków.
 15. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pn. "Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kęty i DW 949 Brzeszcze-Osiek", w zakresie regulacji zobowiązań finansowych związanych z nabyciem nieruchomości przeznaczonych pod drogę.
 16. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kętach.
 18. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 19. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 20. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok.
 21. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 22. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2019.
 23. Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.
 24. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 25. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący      
Rady Miejskiej w Kętach

Marek Nycz        

>>> projekty uchwał <<<Odsłony: 962
Autor Publikacji: UG, Data Publikacji: 2019-11-22 , Godzina Publikacji: 11:01

Kęty w obiektywie...