Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Projekt 4.4.2. - Realizacja w pierwszej połowie 2018 roku

W 2018 roku kontynuowana jest realizacja Projektu pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

Od początku 2018 roku systematycznie zawierane są nowe umowy z właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty na udzielenie dotacji do wymiany źródeł ciepła w ramach ww. Projektu. W pierwszej połowie 2018 roku zrealizowano 14 takich umów, co pozwoliło na likwidację 14 przestarzałych i nieefektywnych systemów ogrzewania opartych na paliwach stałych i zastąpienia ich nowymi kotłami gazowymi. W ramach Projektu wykonano także niezbędne prace związane z dostosowaniem instalacji wewnętrznych do funkcjonowania nowych źródeł ciepła. Nowo zamontowane kotły spełniają wymogi ekoprojektu określone w dyrektywie unijnej 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Kwota udzielonych dotacji na wydatki poniesione przez mieszkańców w pierwszej połowie 2018 roku wyniosła 175 250,68 zł, natomiast od początku trwania projektu 420 803,53 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
Całkowita wartość projektu: 1.606.800,00 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.582.691,88 zł.
Odsłony: 1228
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...