Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Projekt 4.4.2. - Realizacja w roku 2017

Końcem 2017 roku została rozpoczęta realizacja Projektu pn.: „GMINA KĘTY. Czyste powietrze – NASZA wspólna sprawa. Likwidacja źródeł ogrzewania na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych”  dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR.

W listopadzie i grudniu 2017 roku zawarto i zrealizowano pierwsze umowy z mieszkańcami na udzielenie dotacji do wymiany źródeł ciepła w 20 budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty. W ramach inwestycji dokonano likwidacji przestarzałych i nieefektywnych systemów ogrzewania opartych na paliwach stałych i zastąpiono je nowymi źródłami ciepła - 19 kotłami spalającymi gaz oraz 1 kotłem spalającym biomasę. Nowo zamontowane kotły spełniają wymogi ekoprojektu określone w dyrektywie unijnej 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. W ramach Projektu zostały także wykonane niezbędne prace związane z dostosowaniem instalacji wewnętrznych do funkcjonowania nowych źródeł ciepła. Kwota udzielonych dotacji na wydatki poniesione przez mieszkańców w 2017 roku wyniosła 245 552,84 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2020.
Całkowita wartość projektu: 1.606.800,00 zł.
Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1.582.691,88 zł.
Odsłony: 1260
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...