Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Widok obejmującej niezabudowaną działkę nr 3921

Znak:GN.6840.7.2016.RK

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kęty

ogłasza przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Widok obejmującej niezabudowaną działkę nr 3921 o pow. 2636 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KR2E/00001507/2.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/268/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia    17.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30.06.2015r., poz. 3881) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej w zieleni urządzonej oznaczonych symbolem 283.MNZ.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 122.000,00 zł (słonie: sto dwadzieścia dwa tysiące  złotych) + 23 % VAT.  
                  

 1. Przetarg   odbędzie   się  6 września  2016 r.  o godz. 10:00  w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy Kęty  Rynek  7.
 2. W   przetargu   mogą   brać  udział   osoby   fizyczne   lub  prawne,   które   wpłacą wadium w wysokości 12.000,00zł  (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Wadium  może być  wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej  przelewem  na konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605  w banku ING Bank Śląski  w  takim   terminie,  aby  najpóźniej  w  dniu 2 września 2016r. wymagana  kwota  znajdowała  się  na  koncie Urzędu Gminy Kęty.  Dowód  terminowego wniesienia  wadium  należy przedłożyć  komisji  przetargowej   przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium  zwrócone  zostanie  w  terminie  do  3 dni  od   daty  przetargu,  a   wpłacone  przez uczestnika,  który   przetarg   wygrał   zalicza  się   na  poczet  ceny   nabycia  nieruchomości. Wadium  ulega   przepadkowi  w   razie    uchylenia  się  uczestnika,   który   przetarg  wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.
 4. Wylicytowaną   cenę   nabycia   nieruchomości   należy   uiścić  w  całości  przed   zawarciem notarialnej  umowy kupna-sprzedaży.
 5. Koszty umowy  notarialnej  i  wpisów  do ksiąg  wieczystych oraz ewentualnego odtworzenia granic nieruchomości ponosi nabywca.
 6. Szczegółowych   informacji   na   temat przetargu  udziela  Dyrektor   Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami   Urzędu  Gminy   Kęty,    pok.  30,   telefon    33 / 844-76-00  wew. 131 w godzinach pracy Urzędu.    
 7. Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg z ważnej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 40 dni tj. od dnia 28.07.2016 r. do dnia 6.09.2016 r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej   i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Kęty, dnia  15.07.2016 r. Odsłony: 2826
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty