Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
Nazwa: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Franciszkańskiej obejmującej niezabudowaną działkę nr 4394/1
Numer: GN.6840.4.2015.RK
Termin: 05.07.2016, godz.
Tryb: Przetarg nieograniczony
Typ:
Ogłoszenie o sprzedaży: szczegóły

Znak: GN.6840.4.2015.RK

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kęty

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Franciszkańskiej obejmującej niezabudowaną działkę nr 4394/1 o pow. 1581 m2, zapisaną  w księdze wieczystej nr KR2E/00002537/8.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30.06.2015r. poz. 3881) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolem 6.MW.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 89.400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy  czterysta złotych)   + 23 % VAT.   

 1. Przetarg  odbędzie  się  5 lipca  2016 r.  o godz. 11:00  w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy  Kęty  Rynek  7.
 2. W   przetargu   mogą    brać   udział    osoby   fizyczne   lub  prawne,   które   wpłacą  wadium w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium  może być wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej  przelewem  na  konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w banku ING Bank Śląski  w  takim   terminie,  aby  najpóźniej  w  dniu 30 czerwca 2016 r. wymagana  kwota  znajdowała  się  na  koncie  Urzędu Gminy   Kęty.  Dowód terminowego wniesienia  wadium  należy  przedłożyć  komisji  przetargowej   przed otwarciem przetargu.
 3. Wadium  zwrócone  zostanie  w  terminie  do  3 dni  od   daty  przetargu,  a  wpłacone przez uczestnika,  który   przetarg   wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny   nabycia  nieruchomości. Wadium  ulega   przepadkowi  w  razie   uchylenia  się  uczestnika,  który   przetarg  wygrał, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.
 4. Wylicytowaną   cenę   nabycia   nieruchomości  należy  uiścić  w  całości  przed zawarciem notarialnej  umowy kupna-sprzedaży.
 5. Koszty umowy  notarialnej i wpisów do ksiąg  wieczystych oraz ewentualnego odtworzenia granic nieruchomości ponosi nabywca.
 6. Szczegółowych informacji  na  temat przetargu udziela Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu  Gminy  Kęty,  pok. 30,   telefon   33/844-76-00 wew. 131 w godzinach pracy Urzędu.
 7. Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg z ważnej przyczyny. 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 35 dni, tj. od dnia 30.05.2016 r. do dnia 5.07.2016 r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty.

Kęty, dnia 10.05.2016 r.

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty