Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
Nazwa: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Góry Północne
Numer: GN.6840.5.2016.RK
Termin: , godz.
Tryb: Przetarg nieograniczony
Typ:
Ogłoszenie o sprzedaży: szczegóły

Znak: GN.6840.5.2016.RK

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Gminy Kęty
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Góry Północne obejmującej niezabudowaną działkę nr 1682/4 o pow. 17748 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KR2E/00035434/6.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/268/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia  17.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30.06.2015 r., poz. 3881) w/w nieruchomość położona jest w terenach rolniczych  oznaczonych  symbolem 110.R oraz w części w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej w zieleni urządzonej oznaczonych symbolem 188.MNZ.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 131.500,00 zł  (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych). Do części  przeznaczonej pod zabudowę zostanie doliczony 23% VAT.
                  

 1. Przetarg   odbędzie   się  8 listopada  2016 r.  o godz. 10:00  w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy Kęty  Rynek  7.
 2. W   przetargu   mogą   brać  udział   osoby   fizyczne   lub  prawne,   które   wpłacą    wadium w wysokości 13.000,00 zł  (słownie: trzynaście tysięcy złotych). Wadium  może być  wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej  przelewem  na konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605  w banku ING Bank Śląski  w  takim  terminie,  aby  najpóźniej  w dniu 4 listopada 2016 r. wymagana  kwota   znajdowała  się  na  koncie  Urzędu Gminy Kęty.  Dowód  terminowego wniesienia  wadium  należy  przedłożyć  komisji  przetargowej   przed otwarciem przetargu. Osoby biorące udział w przetargu muszą potwierdzić spełnienie wymogów do nabycia nieruchomości rolnej wynikających z ustawy z dnia 11.04.2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012, poz. 803 ze zm.) poprzez złożenie stosownego oświadczenie w dniu przetargu.
 3. Wadium  zwrócone  zostanie  w  terminie  do  3 dni  od   daty  przetargu,  a  wpłacone przez uczestnika,  który    przetarg   wygrał   zalicza  się   na  poczet  ceny   nabycia  nieruchomości. Wadium  ulega  przepadkowi  w  razie  uchylenia  się  uczestnika,   który  przetarg  wygra, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
 4. Wylicytowaną   cenę   nabycia   nieruchomości   należy   uiścić  w  całości  przed   zawarciem notarialnej  umowy sprzedaży.
 5. Szczegółowych   informacji   na   temat przetargu  udziela  Dyrektor   Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami   Urzędu  Gminy   Kęty,    pok.  30,   telefon    33 / 844-76-00  wew. 131 w godzinach pracy Urzędu.
 6. Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 40 dni tj. od dnia 29.09.2016 r. do dnia 8.11.2016 r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Kęty, dnia  09.09.2016 r.

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty