Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
 1. Aktualności
 2. Kronika policyjna
 3. Edukacja
 4. Kultura
 5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Referent do spraw promocji i digitalizacji zbiorów poszukiwany! Dyrektor Muzeum ogłasza nabór!

Referent do spraw promocji i digitalizacji zbiorów poszukiwany! Dyrektor Muzeum ogłasza nabór!

Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

ogłasza nabór na stanowisko pracy:
referent do spraw promocji i digitalizacji zbiorów.

Miejsce pracy: Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Rynek 16, 32-650 Kęty, woj. małopolskie

Wymiar czasu pracy: 1 etat (praca także w wybrane niedziele – 4 godz.)

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub na kierunkach humanistycznych (szczególnie: historia, historia sztuki, etnologia),
 2. wymagany minimum: roczny staż pracy,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 7. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, programów graficznych,
 8. swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
 9. wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa aparatu fotograficznego – lustrzanki cyfrowej,
 2. umiejętność samodzielnego tworzenia i realizacji planów promocyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców działań muzeum,
 3. zdolność szybkiego przyswajania informacji,
 4. zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, historią i dziedzictwem narodowym,
 5. pisemna swoboda wypowiedzi oraz bardzo dobra znajomość zasad ortografii i interpunkcji,
 6. umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów,
 7. łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów z innymi,
 8. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina,
 9. dokładność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
 10. znajomość ustaw: o muzeach, prawo prasowe,  o ochronie danych osobowych, o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
 11. mile widziane umiejętności plastyczne i graficzne oraz doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 1. opracowywanie i realizacja programów, planów i strategii promujących działalności Muzeum oraz kolekcję i zbiory muzealne,
 2. prowadzenie komunikacji zewnętrznej Muzeum mającej na celu promocję Muzeum oraz dziedzictwa kulturowego Gminy Kęty w regionie, kraju i za granicą.
 3. inicjowanie i współpraca przy tworzeniu projektów i planów w zakresie różnorodnej działalności Muzeum,
 4. przygotowywanie w programach graficznych projektów plakatów, zaproszeń, ulotek na wydarzenia dotyczące działalności muzeum i innych materiałów informacyjnych,
 5. pisanie oraz rozpowszechnianie informacji promujących działalność Muzeum,
 6. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oraz instytucjami w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego Gminy Kęty,
 7. nawiązywanie współpracy w zakresie dystrybucji wydawnictw muzealnych,
 8. wykonywanie dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie,  oraz jej rozpowszechnianie,
 9. prowadzenie i aktualizacja stron internetowych Muzeum oraz fanpage’a Muzeum,
 10. digitalizacja zbiorów (skanowanie i wykonywanie zdjęć eksponatów).

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 2. Autorski zarys planu działań promujących różne formy działalności muzeum, zawierających pomysły kandydata na promocję Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach oraz jego zbiorów (maksymalnie 15 stron A4, znormalizowanego tekstu).
 3. Kopie dokumentów potwierdzający wykształcenie.
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,niekaralności oraz stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, podpisane przez kandydata.
 5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na w/w stanowisko „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na stanowisko referenta ds. promocji i digitalizacji zbiorów w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach”.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta do spraw promocji i digitalizacji zbiorów” w siedzibie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Rynek 16, 32-650 Kęty do dnia 26 kwietnia 2017 r. do godziny 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w Biuletynie
Informacji Publicznej Muzeum

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane, po zakończonym naborze będzie można odebrać w sekretariacie Muzeum w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.

Kęty, 10 kwietnia 2017 r.
Marta Tylza-Janosz

Odsłony: 1286
Autor Publikacji: Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Data Publikacji: 2017-04-10 , Godzina Publikacji: 13:55

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty