Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

Relacja z XXIX sesji Rady Miejskiej  w Kętach

XXIX sesja Rady Miejskiej w Kętach zwołana na piątek 24 lutego 2017r. o godz. 12.00  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty.

Interpelacje i zapytania radnych

Radny Piotr Żmuda: W ramach wiosennego przeglądu dróg bardzo bym prosił o zwrócenie szczególnej uwagi na ciąg ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy południowo-zachodniej. Po zimie nastąpiła tam bardzo duża dewastacja powierzchni asfaltowej.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Mamy sygnały, że rzeczywiście stan techniczny tego asfaltu po zimie nie jest dobry. Zajmiemy się sprawą i dokonamy stosowne naprawy.

Radny Lesław Kuźma: Interpelacja dotyczy wniosku z Zebrania Wiejskiego jednego z mieszkańców Bulowic, który zgłosił uchwałę dot. pozyskania środków unijnych na przebudowę ul. Świerkowej w Bulowicach.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Wniosek o remont ul. Świerkowej jest do realizacji, natomiast w tym roku remontu nie będzie. Środków unijnych na takie drogi pozyskać nie można. Środki unijne można pozyskać na drogi główne.

Radny Lesław Kuźma: Interpelacja dotyczy złego stanu technicznego przejazdu przez trakcję kolejową na wysokości styku ul. Krakowskiej i ul. Bielskiej w Bulowicach.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: sprawę stanu technicznego tego przejazdu przekażemy do PKP  PLK, który jest podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny przejazdów, torów kolejowych i całej infrastruktury.

Radny Andrzej Wiśniowski: Interpelacja dotyczy złego stanu ul. Głównej w Bielanach, szczególnie na zakręcie, jadąc w kierunku centrum – duża dziura, która zagraża bezpieczeństwu.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: zajmiemy się tą sprawą wspólnie z powiatem, ponieważ jest to droga powiatowa.
W okresie zimowym żadna otaczarnia (zakład, który zajmuje się produkcją mas bitumicznych na ciepło) nie pracuje. Czasami można zobaczyć w styczniu lub lutym, że z worka ekipa wysypuje zimną masę bitumiczną – stosujemy to wyjątkowo i wyłącznie w tych miejscach, gdzie wyrwa lub dziura na ten moment zagraża bezpieczeństwu.

Radna Urszula Włodarczyk: Prośba mieszkańców dotycząca interwencji w sprawie katastrofalnego stanu technicznego przejazdu kolejowego na ul. Partyzantów.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Sprawę stanu technicznego tego przejazdu przekażemy do PKP  PLK, który jest podmiotem odpowiedzialnym za stan techniczny przejazdów, torów kolejowych i całej infrastruktury.

Radna Urszula Włodarczyk: Interpelacja dotyczy kanalizacji na ul. Baściki. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o ewentualną współpracę z Gminą Porąbka w zakresie kanalizacji tej części dzielnicy Kęty Podlesie. Ulica Baściki jest ulicą graniczną – po jednej stronie budynki należą do Gminy Kęty, po drugiej – do Gminy Porąbka.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: Projektuje to Gmina Porąbka w ramach swojej aglomeracji. Problem polega na tym, że nitka, która jest projektowana, przebiega za domami i sprawa rozbija się o kwestie techniczne. Spotkam się z przedstawicielami Gminy Porąbka wraz z prezesem Zakładu Wodociągów i przekażemy Pani Radnej ustalenia lub wątpliwości w formie pisemnej, dotyczące zrealizowania podłączenia naszych mieszkańców.

Radna Urszula Włodarczyk: Interpelacja dotyczy informacji na temat stacji kolejowej w dzielnicy Podlesie.

Marcin Śliwa, wiceburmistrz Gminy Kęty: PKP PLK przewiduje gruntowny remont linii 117, czyli linii kolejowej pomiędzy Krakowem a Bielsko-Białą. Na ten cel województwo małopolskie przeznaczy 120 mln. zł. W tym momencie prowadzone są prace studyjne, celem ustalenia zakresu remontów, koncepcji, a wszelkie nieruchomości, które leżą wzdłuż tej linii zostały zablokowane na ten czas jeżeli chodzi o obrót. Budynek jest przewidziany do sprzedaży lub wyburzenia, ale sprawa z tego powodu utknęła, mimo iż PKP SA jest zainteresowana kupnem działki, na której znajduje się budynek stacji. Wszystko zależy od szybkości przeprowadzenia prac projektowych. 

Podjęcie uchwał:

1) W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się w obecności 19 radnych.

2) W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

3) W sprawie zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty (została wszczęta procedura zmiany planu, ale tylko w zakresie ustaleń - zmiana dotyczyła wyłącznie parametrów i wskaźników dla terenów już przeznaczonych pod zabudowę).
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

4) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Malcu na okres do 3 lat (nieruchomość użytkowana jest przez dotychczasowego dzierżawcę w celu prowadzenia niepublicznego przedszkola. Podjęcie uchwały spowoduje możliwość zawarcia kolejnej umowy).
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

5) W sprawie uchwalenia Statutu Domu Kultury w Kętach (statut zostaje zmieniony w celu ujednolicenia, zaktualizowania i uporządkowania).
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

6)  W sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Gminy Kęty (projekt uchwały określa sześć kryteriów: obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego; ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego; rodzeństwo dziecka kontynuuje wychowanie
przedszkolne w przedszkolu pierwszej preferencji lub ubiega się o przyjęcie do przedszkola pierwszej preferencji; oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący lub prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym; dziecko jest mieszkańcem miejscowości, w której zlokalizowane jest przedszkole pierwszej preferencji; rodzina dziecka jest objęta opieką kuratora sądowego lub asystenta rodziny).
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

7) W sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kęty dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły (projekt obejmuje trzy kryteria: kandydat jest mieszkańcem Gminy Kęty; rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej lub zespołu szkół i będzie kontynuowało tam naukę w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne lub ubiega się o przyjęcie do danej szkoły podstawowej lub zespołu szkół; kandydat odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu znajdującym się w zespole łącznie ze szkołą podstawową, do której kandydat ubiega się o przyjęcie lub w przedszkolu znajdującym się w obwodzie szkoły podstawowej, do której kandydat ubiega się o przyjęcie).
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, bez sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

8) W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Kęty do nowego ustroju szkolnego (zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 ustawy z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią szkołą podstawową, a uczniowie klas I-VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum).
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się w obecności 19 radnych.

9) W sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2017 (pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 21.095,00 zł ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Kęty na rok 2017).
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

10) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu (w podjętej przez Radę Miejską w Kętach uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2017 przewidziana została kwota 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc powiatowi wadowickiemu. Podjęcie uchwały umożliwi pomoc finansową).
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

11) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych na rok 2017.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

12) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych na rok 2017.
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, i bez osób wstrzymujących się, w obecności 19 radnych.

13) W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2017.
Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

 

 

Odsłony: 2277
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-02-25 , Godzina Publikacji: 10:00

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Marzec, 2019
  P W Ś C P S N
09 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty