Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kętach

W piątek, 28 kwietnia o godz. 12.00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad sesji został rozszerzony o prezentację na temat funkcjonowania składowiska odpadów wraz z kompostownią i stacją segregacji, przedstawioną przez nowego Prezesa Zarządu KOMAX Spółka z o.o. - Krzysztofa Michalskiego.

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Kętach rozpoczęła się od ślubowania nowowybranego radnego - Janusza Raja, który objął mandat radnego Rady Miejskiej w Kętach. Przed ślubowaniem przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Kętach, Zbigniew Jarosz, przedstawił wynik wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kętach, przeprowadzonych dnia 23 kwietnia 2017r oraz wręczył zaświadczenie o wyborze radnego.  

Rada podjęła następujące uchwały:

W sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1820K ul. Szkotnia w Kętach.

Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa:
W roku bieżącym chcielibyśmy przystąpić do remontu newralgicznego skrzyżowania w dzielnicy Podlesie. Projekt jest z roku 2014, natomiast w tym roku, w związku z sygnałami mieszkańców, dokonaliśmy dodatkowe doprojektowanie pewnego elementu i remont obejmował będzie swoim zakresem odcinek od potoku Leśniówka aż do granicy z Gminą Porąbka. Będzie tam wykonane m.in. kilka przejść dla pieszych, wyprofilowane zakręty, chodnik, nowa nawierzchnia. Koszt zadania wg kosztorysu to 851 tys. zł. W związku z rozmowami ze Starostwem Powiatowym Gmina Kęty prowadzić będzie wszelkie postępowania, związane z wyłonieniem wykonawcy. Remont finansowany jest w proporcji 50/50. Podjęcie uchwały spowoduje zawarcie stosownych porozumień ze Starostwem Powiatowym oraz wszczęcie dalszej procedury związanej z remontem.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 20 radnych.

O zmianie uchwały w sprawie ustalania i określenia zasad oraz trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty”.

Sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek: 
W związku z inicjatywą lokalnej organizacji pozarządowej, dotyczącą nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Kęty” pośmiertnie, wystąpiła konieczność dostosowania funkcjonującej uchwały Rady Miejskiej z 2010r. Wprowadza się następującą zmianę o treści: „W przypadku nadania tytułu osobie zmarłej, pozytywne stanowisko o jego nadaniu wyraża małżonek lub wstępny zmarłego”.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 20 radnych.

O zmianie  uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kęty.

Sekretarz Gminy Kęty Ewelina Jura-Bączek: 
W związku z inicjatywą lokalnej organizacji pozarządowej, dotyczącą nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Gminy Kęty” wystąpiła konieczność dostosowania funkcjonującej uchwały Rady Miejskiej z 2009r. Wprowadza się następującą zmianę o treści: „W przypadku uhonorowania osoby zmarłej, pozytywne stanowisko o przyznaniu osobie tytułu, o którym mowa wyraża małżonek lub wstępny zmarłego”. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 20 radnych.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.

Skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek: 
Zmiana dotyczy dwóch przedsięwzięć – limitów na realizację tych przedsięwzięć:
1 – budowa sali gimnastycznej w Kętach-Podlesiu. Po otwarciu ofert okazało się, że kwota zapisana w budżecie nie jest wystarczająca. Powstała więc propozycja, aby zwiększyć wydatki w roku bieżącym na budowę sali o 374 tys. zł. Kwota zapisana w budżecie na przyszły rok pozostaje bez zmian.
2- gospodarka odpadami – Gmina Kęty dostała 18 tys. zł. od Starostwa Powiatowego na usuwanie gruzu azbestowego, jednak warunkiem realizacji zadania jest własny udział Gminy Kęty,  co wiąże się ze zwiększeniem bieżących wydatków w wieloletniej prognozie finansowej.  
Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, jeden radny wstrzymał się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 20 radnych.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017.

Skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek: 
Po stronie dochodów zwiększamy dochody o 18 tys. zł – jest to dotacja od Starostwa Powiatowego na usuwanie gruzu azbestowego – aby zrealizować to zadanie musimy dotację przyjąć po stronie dochodów, jak i wydatków, 11,800 zł – wpłata rodziców dzieci uczęszczających do ZS-G nr 2 w Kętach – wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę, 423 zł – dostosowanie do klasyfikacji budżetowej, 374 tys. zł – na zwiększenie wydatków na zadaniu „budowa sali gimnastycznej w Kętach-Podlesiu”, 40 tys. zł – uzupełnienie rezerwy ogólnej. Propozycja pokrycia różnicy z tzw. wolnych środków – 402 200 zł.
Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 20 radnych.

W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Skarbnik Gminy Kęty Grażyna Zątek: 
Podejmując uchwałę budżetową na rok bieżący, jako źródło sfinansowania deficytu została zapisana emisja obligacji w wysokości 4 mln. 200 tys. zł. (4200 szt. obligacji o wartości 1000zł. każda). By móc ogłosić przetarg na emisję obligacji konieczna jest zgoda Rady.
Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, bez sprzeciwu, dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

Interpelacje i zapytania radnych

Radny Lesław Kuźma: 
1. Proszę o doprowadzenie do spotkania w sprawie toczącej się od 6-ciu lat sprawy odwodnienia od strony gminy Andrychów.
2. Proszę o stanowisko w sprawie oceny stanu dróg i rowów.
3. W ubiegłym roku prosiłem o odwodnienie dolnego odcinka Skotnicy od strony rzeki Bulówka. Jest tam zlewnia z pól z ul. Jana Kantego i woda zalewa mieszkańców. Zostało to wykonane w ubiegłym roku połowicznie – z przydrożnego rowu nie wylewa się już woda, jednak nie spływa ona do rowu melioracyjnego ze Skotnicy, tworząc jeziorko wokół domu mieszkańców. Prośba o jak najkrótszy czas wykonania. 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Jeśli chodzi o kwestie związane z odwodnieniem od strony Andrychowa na granicy z Roczynami, jest w przygotowaniu pismo, o czym zostanie poinformowany również Pan Radny. W planie jest zorganizowanie wizji lokalnej w terenie z przedstawicielami Andrychowa, by zdiagnozować przyczyny zalewania.
Bardzo proszę o przekazanie wykonanych przez Pana zdjęć – w planie mamy wybranie się w teren i ocenę stanu dróg i rowów.
Jeśli chodzi o odwodnienie dolnego odcinka Skotnicy w ostatnim okresie został wykonany tam rów przydrożny. Kwestie są problematyczne, ponieważ chodzi o odwodnienie na działkach prywatnych – nigdzie w ewidencjach nie jest zaznaczone, że sprawa związana jest z rowem melioracyjnym

Radny Karol Wadoń: 
W związku z tym, że na dzień 28 maja 2017r planowane jest Zebranie Wiejskie w sołectwie Malec, na którym, jak co roku, głównym tematem będzie dyskusja na temat remontu ul. Świętojańskiej proszę Pana Burmistrza o wystąpienie pisemne do Starosty Powiatowego, z prośbą o określenie na piśmie, kiedy zostanie przeprowadzony remont tej ulicy, z zaznaczeniem, aby odpowiedź udzielona była przed planowanym Zebraniem Wiejskim. 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Gmina Kęty jest gotowa w roku bieżącym do partycypowania w kosztach remontu ul. Świetojańskiej. Odpowiedź skierowana będzie w formie pisemnej.

Radna Ewelina Rycerz-Kucybała: 
Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dziur w nawierzchni ul. Jana Kantego na odcinku od mostku do obwodnicy oraz o uzupełnienie poboczy, co będzie miało znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tej drodze. Zwracam się równocześnie z prośbą o wysłanie zapytania do Powiatu Oświęcimskiego, kiedy planowana jest budowa chodnika na ul. Jana Kantego. Bardzo proszę o pisemną odpowiedź.  
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Jesteśmy na etapie usuwania dziur i różnych awarii dróg po zimie, jednak z powodu zlej pogody prace przedłużają się w czasie. Jeśli chodzi o budowę chodnika na ul. Jana Kantego, to z analizy wynika, że trzeba do tej drogi podejść kompleksowo. Zwrócimy się do Powiatu w kwestii związanej z drogą Jana Kantego.

Radny Piotr Żmuda: 
Interpelacja dotyczy obwodnicy południowo-zachodniej: czy Gmina Kęty ma jakiś pomysł zabudowania znajdujących się tam przystanków autobusowych? Przystanki te są na bieżąco dewastowane, jednak przy deszczowej pogodzie oczekujący na przyjazd autobusów mokną – czy jest jakiś pomysł na zabudowanie tych przystanków, aby nie było możliwości ich dewastacji? 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Przystanki zlokalizowane na obwodnicy są notorycznie niszczone przez wandali. Położenie przystanków na uboczu sprzyja temu. Na dzień dzisiejszy w okolicach rzeki Soły nie przebiega żadna linia komunikacyjna. Staramy się pilnować, aby było chociaż zadaszenie – koszty wymiany okien z pleksji są bardzo wysokie.

Radny Janusz Kruczała: 
Interpelacja dotyczy pielęgnacji, wycinki drzew przy stacji benzynowej w Bulowicach – proszę o wystosowanie pisma do administratora dróg w tej sprawie, z poszerzeniem prośby o wycięcie drzew przy drodze prowadzącej do szkoły w Bulowicach (rosną tam modrzewie, które w dużym stopniu ograniczają widoczność i utrudniają wyjazd). 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: W ubiegłym roku występowaliśmy do GDDKiA w sprawie tych drzew i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Procedura jest następująca: GDDKiA musi do nas wystąpić z wnioskiem o wycinkę. Ponowimy pismo, spróbujemy też kontaktu telefonicznego i dołączymy sprawę modrzewi znajdujących się w rejonie szkoły.

Radna Aneta Tlałka: 
Mieszkańcy Łęk proszą o wyczyszczenie osadników przy ul. Sportowej – znajdują się tam osadniki, do których spływa woda z ulic. Szczególnie przy dużych opadach, woda, która spływa nie zawsze jest odbierana. Mieszkańcy obawiają się, że będą zalewani, tym bardziej, że znajdujące się tam osadniki mają odpływ w stronę rzeki Soły, gdzie znajduje się rów, który również wymaga wyczyszczenia i przycięcia. 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: W najbliższym czasie sprawdzimy te osadniki i je wyczyścimy. Sprawdzimy też rowy pod kontem odmulenia – jeżeli będzie taka konieczność to prace te wykonamy.

Radny Wiesław Potoczny: 
1. Interpelacja dotyczy ewentualnego terminu rozpoczęcia remontu nawierzchni na drodze wojewódzkiej DW 948 – nawierzchnia się rozsypuje, powstają coraz większe dziury.
2. Interpelacja dotyczy ewentualnego wyznaczenia miejsc postojowych przy budynku Urzędu na ul. Kilińskiego 1 – nie ma tam zakazu zatrzymywania się i postoju, w związku z czym zostawiają tam samochody pracownicy innych firm, czego efektem jest to, że wszystkie miejsca są zajęte – nie ma miejsca dla petentów i pracowników Urzędu. 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Kwestia remontu DW 948 – sytuacja jest dosyć dynamiczna – w tym momencie zarząd DW nie może ponosić żadnych środków bieżących związanych z utrzymaniem tej drogi, ponieważ został rozstrzygnięty przetarg na generalny remont, dlatego musimy zaczekać. Mam nadzieję, że w tym roku na odcinku Kęty – Nowa Wieś możliwe będzie wykonanie cichej nawierzchni asfaltowej. Kolejne etapy to wiosna 2018r. lub późna jesień 2017r. Planowany czas kompleksowej inwestycji (m.in. ścieżka rowerowa, ronda, mostki, asfalt) to sierpień 2018r.

Radny Łukasz Plewniak: 
Interpelacja dotyczy pisemnej interpelacji sprzed dwóch miesięcy, skierowanej pisemnie do PKP S.A. – do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi – proszę o informację, czy Gmina otrzymała jakąś informację w tej sprawie lub może były jakieś rozmowy telefoniczne. 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Wpłynęła do nas odpowiedź. Przygotowujemy pismo przewodnie i przekażemy odpowiedź otrzymaną z PKP S.A.

Radny Andrzej Wiśniowski:
Interpelacja dotyczy chodnika przy drodze krajowej od Grupy Kęty do BP – czy jest jakiś postęp w tej sprawie? 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Cały czas walczymy. W ubiegłym roku, jesienią, najgorsza i najkosztowniejsza część tego remontu została wykonana (przepusty pod DK52). Prawdopodobnie jest możliwość, aby w tym roku wykonać ten chodnik. Staramy się, aby jak najszybciej chodnik został wykonany.

Radna Dorota Kusak:  
Interpelacja dotyczy odwodnienia na ul. Żeromskiego – po wstępnie przeprowadzonych rozmowach powstały pewne uzgodnienia i zapewnienia, że sprawa ta ruszy w roku bieżącym. Moje pytanie: kiedy można spodziewać się prac i jakie to będą prace? 
Burmistrz Gminy Kęty Marcin Śliwa: Konieczne jest wykonanie kompleksowego projektu i kompleksowego odwodnienia. Jest tam jedno zagłębienie, w którym na całej szerokości gromadzi się woda i planujemy w tym roku doraźnie nadlać tam trochę asfaltu.

Radny Andrzej Bryzek: 
1. Ze względu na panującą aurę chciałbym dołączyć do tematu podtopień miejsc Starego Miasta, które na dzień dzisiejszy zostały zalane – wjazdy do posesji, ulice (np. ul. Jana Kantego, ul. Ogrodowa). Prosiłbym o inwentaryzacje tych miejsc.
2. Prośba do burmistrza o informacje na temat aktualnego zagrożenia powodziowego. 
Burmistrz Gminy Kęty Krzysztof Jan Klęczar: 1. Należy przeprowadzić inwentaryzacje. Zarządy Dzielnic, sołtysi wskażą te miejsca, a komisja ustosunkuje się do sprawy.  2. Od wczoraj wszystkie służby w gminie Kęty prowadzą kontrole cieków wodnych pod kątem zagrożenia powodziowego. Obecnie nie ma powodów do niepokoju. Jak poinformował Wydział Zarządzania Kryzysowego w Kętach, dziś w okolicy księżego mostka w Bielanach zostały ułożone worki z piaskiem, jednak są to działania prewencyjne. Zrzut wody ze zbiornika w Czańcu prowadzony jest systematycznie i na stałym poziomie.

Odsłony: 2110
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-04-28 , Godzina Publikacji: 23:50

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty