Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Kętach

W piątek, 30 czerwca, o godz. 12.00, w Sali Kameralnej Domu Kultury w Kętach odbyła się XXXV Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji został rozszerzony o informacje o realizacji zadań przez gminne spółki komunalne, prowadzone w formie prezentacji przez: Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Komax” – Krzysztofa Michalskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej – Artura Grucela oraz Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sławomira Drewnianego.

Rada podjęła następujące uchwały:

W sprawie przyjęcia Programu Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Kęty

Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach - Piotr Zemanek: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach oraz działający w jego strukturach Klub Integracji Społecznej systematycznie poszukuje nowych form wsparcia i aktywizacji dla osób bezrobotnych, szczególnie długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedstawiony program daje możliwość zwiększenia oferty i proponowanych form pomocy dla osób i rodzin korzystających z pomocy GOPS w Kętach. Biorąc pod uwagę fakt, iż długotrwałe pozostawanie bez pracy powoduje negatywne skutki psychospołeczne oraz spadek wiary we własne siły, planuje się wprowadzenie szeregu kompleksowych działań, mających na celu przezwyciężenie wszystkich niekorzystnych skutków bezrobocia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Wspomniane działania to m.in. szkolenia zawodowe dające konkretne umiejętności, poszukiwane i dostosowane do lokalnego rynku pracy oraz działania polegające na reintegracji społeczno-zawodowej, oparte na budowaniu motywacji i chęci do podjęcia zatrudnienia i jego utrzymania.

Gmina Kęty w dniu 18 kwietnia 2017 r. zawarła umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017, realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. W ramach obligatoryjnych działań realizacji projektu koniecznym jest przyjęcie Programu Reintegracji Zawodowej i Społecznej dla Gminy Kęty, będącego integralną częścią realizowanej Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Kęty na lata 2014-2020. Celem programu jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna osób bezrobotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz posiadających III profil pomocy przyznany przez Powiatowy Urząd Pracy. Planowane warsztaty i szkolenia zawodowe mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu i wzmocnienie ich atrakcyjności na rynku pracy oraz poprawę ich wizerunku, a także zbudowanie i wzmacnianie ich motywacji do zmiany sytuacji rodzinnej i zawodowej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu, I osoba wstrzymała się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.


W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Kętach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej – Tomasz Bielecki: Uchylenie uchwały nr XLIII/407/2013 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kęty, spowodowane jest działaniem zmierzającym do racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz uzasadnione skierowaniem dotacji tylko do mieszkańców gminy Kęty. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa dwa tryby przyznawania dotacji dla żłobków lub klubów dziecięcych. Pierwszy tryb opisany daje wyłącznie możliwość określenia podmiotów otrzymujących dotację, nie daje jednak możliwości określenia beneficjentów ostatecznych dotacji. Natomiast drugim trybem jest konkurs ofert, który daje możliwość określenia beneficjentów ostatecznych dotacji. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w art. 61 wskazuje podstawę do stosowania innego trybu niż uchwała przy udzielaniu dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych, stanowiąc, iż: „1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić podmiotom, o których mowa w art. 8 ust. 1, organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów. 2. Do wyłaniania podmiotów mających organizować opiekę, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W wyniku przeprowadzonej w roku 2016 kontroli w żłobkach zlokalizowanych na terenie gminy Kęty, powzięta została informacja, iż beneficjentami ostatecznymi dotacji, czyli dziećmi objętymi opieką żłobkową są nie tylko mieszkańcy gminy Kęty. W celu pozyskania pełnej informacji od stycznia 2017 r. zostały zebrane dane dotyczące miejsca zamieszkania beneficjentów ostatecznych. Z danych tych wynika, iż w miesiącu styczniu 2017 r. – 41% uczęszczających do żłobków to dzieci nie będące mieszkańcami naszej Gminy. Natomiast w miesiącu kwietniu 2017 r. liczba dzieci zamieszkałych poza gminą, a uczęszczających do żłobka stanowiła 48%. Obecny, określony w uchwale sposób przyznawania dotacji wskazuje podmioty, którym dotacja jest przyznawana, bez możliwości wskazania, że osobami korzystającymi z dotacji są mieszkańcy naszej gminy. W związku z tym zasadnym jest wybór innego trybu, który pozwoli na przeznaczenie środków finansowych na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, dla mieszkańców naszej, jako beneficjentów ostatecznych dotacji. Działania te spowodują również zwiększenie szans przyjęcia dziecka będącego mieszkańcem Gminy Kęty do żłobka.

Burmistrz Gminy Kęty – Krzysztof Jan Klęczar: Znacząco szerzej spoglądamy na kwestię polityki prorodzinnej i wsparcia rodzin. Z jednej strony ta uchwała pozwoli nam w sposób precyzyjny pomagać ze środków budżetowych Gminy Kęty rodzinom zamieszkałym na terenie gminy, z drugiej strony trzeba zaznaczyć, że woj. małopolskie z innowacyjną w skali kraju inicjatywą – projektem „Małopolska Niania” – jest to projekt wsparcia legalnego i uczciwego zatrudnienia przez małopolskie rodziny osób do opieki nad dziećmi. Został ogłoszony program pilotażowy dla tego zadania. Gmina Kęty znalazła się w ścisłym gronie 30 gmin, które będą brały udział w pilotażu. Mamy już decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego, że zostaną przyznane środki na ten cel, jest również pewien wkład własny ze strony Gminy Kęty. W bieżącym roku rozpoczniemy pilotaż. Wierzymy, że w kolejnych latach będziemy w trybie konkursowym skutecznie ubiegać się o środki finansowe.
Podejmujemy szereg różnych działań w celu budowania szerokiej i wieloletniej poprawy jakości życia rodzin na terenie naszej gminy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na przebudowę ul. Beskidzkiej w Witkowicach

Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Gmina Kęty oraz Powiat Oświęcimski podejmują w ramach modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty wspólną realizację zadania polegającego na przebudowie ul. Beskidzkiej w Witkowicach na odcinku od ul. Lipowej do granicy z miejscowością Osiek. Realizacja inwestycji, dla której inwestorem będzie Powiat Oświęcimski, wymaga opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Wartość całkowita pozyskania dokumentacji projektowej na realizację zadania została oszacowana na kwotę 66.000,00 zł. Koszt ten zostanie pokryty po 50% przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty, gdzie Gmina zobowiązuje się partycypować do kwoty 33.000,00 zł. Zadanie to stanowi kontynuację zrealizowanej przebudowy drogi ul. Beskidzkiej w Witkowicach na odcinku od ul. Widokowej do ul. Lipowej, której realizacja została zakończona w bieżącym roku. Zakres drogi objęty niniejszym zadaniem jest ostatnim odcinkiem ul. Beskidzkiej nie poddanym przebudowie. Realizacja tego zadania spowoduje, że cała droga ul. Beskidzka w Witkowicach będzie przebudowana i wyposażona w jednostronny chodnik. Dla realizacji powyższych zapisów wymagana jest zgoda Rady na udzielenie pomocy finansowej oraz upoważnienie Burmistrza do zawarcia stosownej umowy z Powiatem. Środki na pomoc finansową będą pochodziły z Budżetu Gminy Kęty na 2017 rok.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kętach oraz ustanowienia służebności na nieruchomości położonej w Kętach

Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Podjęcie uchwały umożliwi wniesienie działek do spółki w formie aportu, w zamian za udziały Gminy Kęty w Spółce. Na przedmiotowych działkach zlokalizowane będą sieciowe pompownie ścieków dla inwestycji: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bulowicach". Uchwała umożliwi również ustanowienie służebności przejazdu i przechodu do działki z planowaną lokalizacją pompowni, zapewniając jej dostęp do drogi publicznej.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kętach

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sławomir Drewniany: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kętach opracował wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2019 zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedłożony plan, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określa planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji. Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W myśl art. 21 ust 5 w/w ustawy wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uchwala rada gminy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach ul. Kościuszki 6 na remont konserwatorski wewnętrznego dziedzińca dostępnego dla wiernych wraz z remontem elewacji i murów ogrodzeniowych przylegających do dziedzińca w Zespole Klasztornym Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kętach - obiektu wpisanego do rejestru zabytków - etap I

O podjętej uchwale wraz z uzasadnieniem pisaliśmy >>TUTAJ<<

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi

Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Projekt uchwały przygotowany został w związku z wnioskiem właścicieli działki nr 158/6 o powierzchni 0,0108 ha położonej w Nowej Wsi o przekazanie jej w drodze darowizny na rzecz Gminy Kęty, z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego ul. Stanisława Moniuszki. Poszerzenie pasa drogowego ul. Stanisława Moniuszki w Nowej Wsi zapewni prawidłowe skomunikowanie terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką w Nowej Wsi. Nabycie działki następuje w celu realizacji zadań własnych gminy.

W sprawie zmiany uchwały w przedmiocie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”

Dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Włodzimierz Bujarek:  Podjęcie przedłożonego projektu uchwały wynika z konieczności dostosowania treści Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2016 r., zmienionego uchwałą Nr XXI/190/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 20 maja 2016 r., do nowych wymogów Programu dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie, realizowanych przez Gminę Kęty w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Województwa Małopolskiego”. Regulamin określa zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”. Uchwała przewiduje możliwość współfinansowania udzielanych dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zmieniła dotychczasowy Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”, w ramach którego Gmina Kęty planuje pozyskać środki z przeznaczeniem na realizację PONE w 2017 roku. Zmiany dotyczą wprowadzenia wymogów dla nowo montowanych systemów ogrzewania, opartych na kotłach gazowych, olejowych, węglowych lub na biomasę. Instalowane kotły, podlegające dofinansowaniu, będą musiały charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Potwierdzeniem spełnienia wymogów będzie aktualny dokument wydany przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację w zakresie badania kotłów. Zmiany dotyczą również modyfikacji zasad określania kolejności uczestnictwa w „Programie ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty”. Proponuje się przyznanie pierwszeństwa przy ubieganiu się o dofinansowanie Wnioskodawcom, którzy w ramach przeprowadzonego w terminie od 20 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. naboru złożyli deklaracje uczestnictwa w projektach dotyczących wymiany źródeł ciepła opartych na paliwach stałych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Kęty. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne z uwagi na fakt, iż w przypadku pozyskania wnioskowanych środków z WFOŚiGW w Krakowie udzielanie dotacji w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty” musi nastąpić zgodnie z nowymi wytycznymi Programu WFOŚiGW w Krakowie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach – Marek Nycz: Radny Janusz Raj – zaprzysiężony na sesji w dniu 28 kwietnia 2017 r. – złożył akces do pracy w Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miejskiej w Kętach. O składzie tej Komisji decyduje Rada Miejska.

Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu, I osoba wstrzymała się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach – Marek Nycz: Radny Janusz Raj – zaprzysiężony na sesji w dniu 28 kwietnia 2017 r. – złożył akces do pracy w Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych Rady Miejskiej w Kętach. O składzie tej Komisji decyduje Rada Miejska.

Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 19 radnych.

 

Interpelacje i zapytania radnych

Radna Ewelina Rycerz-Kucybała:
Interpelacja pisemna w sprawie remontu ul. Jana Kantego.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Odpowiedź przekazana będzie drogą pisemną.

Radna Mirosława Nycz:
Interpelacja dotyczy informacji, czy i kiedy będzie zainstalowana kurtyna wodna w Rynku.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Kurtyna wodna będzie zainstalowana w momencie ustabilizowania się pogody na poziomie 30oC.

Radna Urszula Włodarczyk:
Interpelacja dotyczy remontu skrzyżowania ul. Partyzantów i ul. Szkotnia – kiedy rozpoczną się prace?
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: W czerwcu ogłoszony został przetarg – niestety nie zgłosiła się żadna firma. Ogłoszenie zostało ponowione i mamy nadzieję, że 3 lipca wpłynie jakaś oferta.

Radny Łukasz Plewniak:
Interpelacja jest konsekwencją interpelacji pisemnych i dotyczy chodnika przy ul. Maksymiliana Kolbego – czy Urząd Gminy monituje tą sprawę w powiecie oraz prośba o informację, kiedy można będzie przystąpić do inwestycji, ew. informacja odmowna.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: W ubiegłym roku kierowaliśmy pisma do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, jednak nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Wskazywaliśmy, że miejsce to jest bardzo niebezpieczne. Jeszcze w tym miesiącu skierujemy kolejne pismo w tej sprawie. Jeżeli nie będzie odzewu to na jesień skierujemy pismo, by to zadanie znalazło się w budżecie Starostwa Powiatowego na rok 2018. Gmina Kęty jest gotowa do partycypowania w kosztach 50%.

Radny Piotr Żmuda:
Interpelacja dotyczy rowu wodnego, znajdującego się od ul. Legionów w kierunku rzeki Soły. Zarząd Dzielnicy złożył pismo do burmistrza w sprawie wyczyszczenia i udrożnienia rowu – pytanie o termin realizacji.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: MZWiK dokonał w tym miejscu wykoszenia, my przyjrzymy się kwestii związanej z wybraniem śmieci.

Radna Aneta Tlałka:
Interpelacja dotyczy skarg mieszkańców ul. Staszica i ul. Zacisze dotyczących brzydkiego zapachu z oczyszczalni ścieków.
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sławomir Drewniany: Przełom roku wiąże się ze zmianą temperatur – zaczyna się inna fermentacja. W planach mamy modernizację oczyszczalni, która polegać będzie na przebudowie części osadowej. Powstaną dwa nowe zbiorniki zamknięte, a cały biogaz, który teraz emitowany jest do atmosfery, zostanie złapany i użyty do produkcji prądu.

Radny Lesław Kuźma:
- Interpelacja dotyczy chodnika od ul. Skotnica do sieci Lewiatan w Bulowicach. Prośba o pismo, zawierające w treści informację, że Urząd Gminy Kęty również zabiega o wykonanie tego chodnika.
- Interpelacja dotyczy odwodnienia i budowy rowu melioracyjnego ul. Jana Kantego.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Skierowaliśmy pismo do Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeśli chodzi o to newralgiczne miejsce po wizji w terenie powstała koncepcja budowy w tym miejscu przejścia z tzw. azylem – byłaby to poważna przebudowa łącznie z przesunięciem przystanku autobusowego. Natomiast jeżeli chodzi o przejście, które zgodnie z wolą DGDiK ma być przejściem sugerowanym my jako Gmina nie zgadzamy się z tym założeniem i zaznaczyliśmy to w stosownym piśmie, ponieważ zostały tam poniesione duże nakłady finansowe.
Jeśli chodzi o sprawę związaną z odwodnieniem i wykonaniem rowu melioracyjnego ul. Kantego – jest to temat trudny, ponieważ rów ten przechodzi przez tereny prywatne. Jest to zadanie inwestycyjne.

Radna Dorota Kusak:
Prośba o nakreślenie mieszkańcom sołectwa Nowa Wieś terminu remontu drogi 948.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: Sytuacja jest dynamiczna. Raz na dwa tygodnie jesteśmy w Krakowie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Kończą się prace związane z projektem drogi. Dochodzi natomiast do kuriozalnych sytuacji związanych ze zmianą interpretacji przepisów, gdzie inwestor jest zmuszony do przesunięcia lekko rowu po stronie wschodniej tej drogi i zgodnie z interpretacją przepisów w Krakowie potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne, co powoduje przesunięcie w czasie. Natomiast prawdopodobnie pod koniec lipca rozpoczną się prace związane typowo z nawierzchnią.

Radny Andrzej Bryzek:
Interpelacja dotyczy uchwały zawierającej wniosek dot. zamykania cmentarza w porze nocnej.
Burmistrz Gminy Kęty - Marcin Śliwa: W ubiegłym roku na zebraniu Dzielnicy Stare Miasto wpłynęły dwa wnioski: jeden wniosek dotyczył zamykania cmentarza, drugi – aby cmentarz był otwarty. Nasza propozycja jest taka, aby zorganizować wspólne spotkanie z Panem Radnym, Strażą Miejską i przedstawicielami Komax-u – ustalimy coś konkretnego i przystąpimy do działania.

 

Odsłony: 1323
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka / video Artur Christ, Data Publikacji: 2017-07-04 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty