Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Relacja z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

Relacja z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kętach

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Kętach, 27.10.2017 r.  

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Ustalenie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Informacja o realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej.

VII.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie udzielenia Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach.
2. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach.
3. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Obary w Witkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bronisława Obary w Witkowicach.
4. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łękach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Łękach.
5. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malcu.
6. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Kętach.
7. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Nowej Wsi.
8. W  sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bielanach.
9. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 2 w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach.
10. W sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 w Kętach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach.
11. W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Bulowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach.
12. W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Witkowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witkowicach.
13. W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 3 w Kętach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kętach.
14. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Kętach.
15. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 4349 położonej w Kętach obręb: Stare Miasto na okres do 3 lat.
16. W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na wymianie starych źródeł ciepła na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty.
17. W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
18. W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy AQUA S.A. w Bielsku-Białej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kęty.
19. W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017.
20. W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
21. W sprawie udzielenia z budżetu Gminy Kęty dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach Podlesiu.

VIII.     Przedstawienie uchwał stałych komisji Rady.

IX.       Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

X.        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI.       Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.

XII.      Zamknięcie sesji.

Interpelacje Radnych:

Radny Lesław Kuźma: Moja interpelacja dotyczy dróg gminnych publicznych. Na ostatniej sesji zostały wycofane środki w kwocie 650 tys. zł. Ja wnioskowałem o  przeznaczenie 50 tys. zł na odwodnienie tych dróg. Czy ten wniosek został zaakceptowany? Mieszkańcy Bulowic również dopytują o ten stan dróg i rowów, ponieważ zauważają, że brak odwodnienia powoduje dewastację dróg.
Druga interpelacja dotyczy zajezdni autobusowej przy ul. Sienkiewicza. Słyszałem, że wjeżdżającym kierowcom na teren dworca policja daje mandaty za wjazd pod zakaz. Proszę o zastanowienie się, czy nie można wprowadzić możliwość wjazdu dla kierowców dowożących ludzi w to miejsce.
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: W ostatnim czasie przeznaczyliśmy 217 tys. zł na renowację rowów na terenie naszej gminy, w Bulowicach prace zostały wykonane w rejonie ul. Skotnica, ul. Olszyny i ul. Leśna. W przyszłym roku zaplanowane jest odwodnienie ul. Południowej i na ten cel przeznaczymy 30 tys. zł.
W sprawie drugiej interpelacji, powiem wprost – nie ma takiej możliwości i nie ma takiego dworca w kraju gdzie możliwe jest takie rozwiązanie. Na teren dworców wjeżdżają tylko przewoźnicy, którzy wnoszą za to opłatę. Niedaleko dworca jest parking, gdzie można pozostawić samochód lub wysadzić pasażera.

Radny Piotr Żmuda: Interpelacja pisemna. Ponawiam wniosek, który skierowałem wcześniej do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w sprawie utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Legionów.
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: Odpowiedź udzielona zostanie pisemnie.

Radny Andrzej Wiśniowski : Mieszkańcy osiedla 700-lecia, a dokładniej bloków nr 1, 2, 3, 4, i 5 proszę o interwencję w sprawie uczniów z „Kopernika”, którzy palą papierosy w okolicy tych bloków i są dużą uciążliwością. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia, więc młodzi ludzie przed lekcjami, w przerwach i po lekcjach udają się właśnie na osiedle.
Burmistrz - Krzysztof Jan Klęczar: Mieszkańcy byli u mnie w tej sprawie. Nie chce jednak generalizować, ale nie możemy stwierdzić, że to tylko uczniowie z Kopernika. Rolą odpowiednich służb jest weryfikacja tej sprawy i niebawem zwrócę się do służb mundurowych.

Wiceprzewodnicząca Rady Urszula Włodarczyk: W imieniu mieszkańców zwracam się o możliwość wyłączenia z ruchu ul. Kasoliki, która w części jest wyremontowana. Wieczorami i nocami odbywają się tam rajdy samochodowe, a  w miejscu wydzielonym na parking spotykają się młodzi ludzi w różnych celach. Warto zaznaczyć, że to taka droga, która z braku ścieżek na Podlesiu jest miejscem spacerowym dla mieszkańców Podlesia.
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: Takie rozwiązanie było analizowane, jednak ta droga ma status publiczny i nie ma możliwości, by wprowadzić tam zakaz wjazdu z wyłączeniem mieszkańców.

Radny Andrzej Bryzek: Chciałem zwrócić uwagę na pewien problem i choć wiem, że odbywa się systematyczna inwentaryzacja studzienek kanalizacyjnych jedna z nich jest szczególnie kłopotliwa dla kierowców. Na wjeździe na Rynek od strony Podlesia jest duże zapadnięcie pokrywy, a więc proszę o sprawdzenie tego miejsca.
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: Spotkaliśmy się z przedstawicielem firmy, która zajmuje się naprawą i montażem studzienek. Wykonawca zapewnia, że ma dobry produkt, który nie „odbija” i nie odkształca się. Zdecydowaliśmy, że pilotażowo zamontujemy 10 sztuk takich studzienek, a kolejne 10 sztuk zamontują kęckie „Wodociągi”. Zobaczymy jak te studzienki się u nas sprawdzą i mam nadzieję, że zdadzą egzamin.

Radny Łukasz Plewniak: Pragnę przyłączyć się do interpelacji Pani Włodarczyk. Proszę o zwrócenie się do policji o monitorowanie tego terenu i potraktowanie sprawy bardzo poważnie. To ogromna uciążliwość dla mieszkańców Podlesia. Proszę również o rozważenie możliwości zamontowania ławek na przystankach autobusowych przy ul. Żeromskiego.
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: Zwrócimy się do policji z prośbą o wzmożone patrole w tym regionie. W kwestii ławek – zostaną zamontowane prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, niestety tylko po jednej stronie drogi, ponieważ po drugiej stronie nie ma takiej możliwości.

Radny Wiesław Gawęda: Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających wzdłuż ulic Wiśniowej i Krótkiej tam, gdzie nie występują ciągi piesze.
Wnioskuję także o zabudowę punktu świetlnego na ul. Jagiellońskiej bocznej.
Kolejna interpelacja dotyczy ul. 3-go Maja. Mieszkańcy zgłaszają, że na odcinku od torów kolejowych do ul. Wyszyńskiego jest ogromny problem z wyjazdem z posesji, ponieważ bramy są zastawiane przez parkujące wzdłuż ulicy samochody. Proszę o interwencję w ten sprawie.
Na koniec proszę o informację na temat remontu drogi wojewódzkiej nr 948. Interesuje mnie harmonogram prac, etapy robót i terminy ich zakończenia.  
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: Zgodnie z przepisami nie ma możliwości, by zamontować progi zwalniające na wskazanych przez Pana ulicach, a sprawy z dwóch kolejnych interpelacji przeanalizujemy i poszukamy rozwiązania. W kwestii remontu DW 948 – obecnie jest półroczne opóźnienie i wynika z restrykcyjnego stosowania przepisów przez Urząd Wojewódzki w Krakowie. Dochodzi do poważnych perturbacji odnoście wymagań stawianym projektantom. Budowa rond przesunęła się na 2018 rok, jednak wybudowanie każdego z nich (w projekcie przewidziane są trzy ronda – przyp. red.) nie potrwa dłużej niż trzy miesiące. W najbliższym czasie wciąż będzie utrzymany ruch na remontowanym odcinku i prowadzone ręczne sterowanie ruchem.

Radny Janusz Raj: Mieszkańcy skarżą się na prędkość samochodów wjeżdżających od ul. Mostowej. Proszę o interwencję.  
Zastępca Burmistrza - Marcin Śliwa: Na drogach powiatowych, które są tranzytowymi nie ma możliwości zamontowania progów zwalniających. Zwrócimy się do policji z prośbą o podjęcie działań interwencyjnych w tym rejonie.
Odsłony: 1954
Autor Publikacji: Ewelina Sadko, fot. kf, Data Publikacji: 2017-10-27 , Godzina Publikacji: 18:27

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty