Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol” w Kętach ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I.

Spółdzielnia Usług i Produkcji „Kęt-Rol” w Kętach, ul. Krakowska 96a ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż następujących nieruchomości względnie praw:

1. Prawa użytkowania wieczystego działki nr ewidencyjny 705/16 położonej w Witkowicach, gmina Kęty o powierzchni 0,3427 ha objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Kętach nr KR2E/00029319/9 wraz z prawem własności budynków przemysłowych (użytkowych ) jako stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot prawa własności Spółdzielni, a w szczególności:

a) budynek biurowo-warsztatowy z pomieszczeniami socjalnymi, częściowo parterowy a w pozostałej części dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 285m2,

b) budynek dawnej stodoły o powierzchni użytkowej wynoszącej 197m2,

c) budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 14 m2,

d) wiat warsztatowych (garaży) o łącznej powierzchni użytkowej 71 m2.

W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty nieruchomość ta zlokalizowana jest w terenach produkcyjno-usługowych oznaczonych symbolem Ba.

Cena wywoławcza tych nieruchomości określona zostaje na kwotę 460.000,- zł bez podatku VAT jako towar używany, (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt 00/100).

II.

1. W przetargu udział mogą brać osoby fizyczne względnie podmioty gospodarcze, które złożą w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie przetargowe pisemne oferty na zakup tych nieruchomości (praw) w terminie do dnia 24.05.2019 r., które należy składać w biurze sprzedającej Spółdzielni w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG OFERTOWY”.

2. Przystępujący do niniejszego przetargu obowiązany jest wpłacić w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w wysokości 50 tys.zł (słownie złotych pięćdziesiąt tysięcy00/100), które należy wpłacić na rachunek bankowy sprzedającej Spółdzielni w Śląskim Banku Spółdzielczym „Silesia” Katowice nr 30 84370002 0014 0720 0840 0001 lub gotówką w kasie Spółdzielni do godz.13ºº w dniu 24.05.2019r., a które zostanie zaliczone na poczet ceny kupna sprzedaży opisanych nieruchomości w odniesieniu do osoby, której oferta zostanie wybrana w niniejszym przetargu.

3. Sprzedaży wymienionych nieruchomości – praw sprzedająca Spółdzielnia dokona osobie, której oferta zostanie wybrana jako kupującej w następujący sposób oraz przy warunkach:

a) w terminie do dnia 28.06.2019 roku zostanie zawarta umowa notarialna na zbycie wymienionych nieruchomości – praw z obowiązkiem wpłaty przez kupującą do daty zawarcia tej umowy reszty ceny nabywanych nieruchomości na podstawie złożonej oferty,

b) sprzedająca Spółdzielnia wyraża zainteresowanie korzystaniem po sprzedaży z części nieruchomości przez okres 1-2 lat dla potrzeb dalszego prowadzenia w Witkowicach działalności gospodarczej w zakresie usług mechanizacyjnych na rzecz rolnictwa na zasadzie odpłatności na rzecz strony kupującej tj. na warunkach uzgodnionych przez strony w odrębnej umowie,

c) koszty zawarcia aktu notarialnego (aktów notarialnych) ponosi kupująca w całości.

III.

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w biurze Spółdzielni Usług i Produkcji „ Kęt-Rol” w Kętach w dniu 27.05.2019 r. o godz. 10ºº.

2. O wynikach przetargu względnie o możliwości prowadzenia dalszych negocjacji z oferentami Spółdzielnia poinformuje oferentów zarówno telefonicznie jak i pisemnie w terminie niezwłocznym tj. jest w dniu rozpatrzenia ofert.

3. Sprzedająca Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta a także prowadzenia z oferentami dalszych negocjacji bądź odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia w każdym momencie do wyboru oferenta.

4. Szczegółowe informacje odnośnie sprzedawanych nieruchomości można uzyskać w biurze sprzedającej Spółdzielni (osobiście lub telefonicznie pod nr 33 8452894 lub 605403783).

Zapraszamy do udziału w przetargu!

Zarząd Spółdzielni

Odsłony: 3192
Autor Publikacji: Rada Nadzorcza SUiP Kęt-Rol [ARTYKUŁ SPONSOROWANY], Data Publikacji: 2019-04-30 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2020
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty