Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 4394/1 o pow. 1581 m2 przy ul. Franciszkańskiej w Kętach

Znak: GN.6840.4.2015.RK

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kęty

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul.  Franciszkańskiej obejmującej niezabudowaną działkę nr 4394/1 o pow. 1581 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KR2E/00002537/8.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29.06.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 472, poz. 3508) ze  zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26.02.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 146, poz. 894) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy grupowej- kontur A1MM.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 89.400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tysięcy czterysta złotych)   + 23 % VAT.   

                 

1.  Przetarg   odbędzie   się  10 września   2015 r.  o godz. 1100  w Sali Narad (I piętro) Urzędu

     Gminy  Kęty  Rynek  7.

2.  W   przetargu   mogą   brać  udział   osoby   fizyczne   lub  prawne,   które   wpłacą  wadium

     w wysokości 9.000,00zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium  może być wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej  przelewem  na  konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w  banku ING Bank Śląski  w  takim   terminie,  aby  najpóźniej  w  dniu 4 września 2015r. wymagana  kwota  znajdowała  się  na  koncie  Urzędu Gminy   Kęty.  Dowód terminowego wniesienia  wadium  należy  przedłożyć  komisji  przetargowej   przed otwarciem przetargu.

3.  Wadium  zwrócone  zostanie  w  terminie  do  3 dni  od   daty  przetargu,  a  wpłacone przez

     uczestnika,  który   przetarg   wygrał  zalicza  się  na  poczet  ceny   nabycia  nieruchomości.

     Wadium  ulega   przepadkowi  w  razie   uchylenia  się  uczestnika,  który   przetarg  wygrał

     od zawarcia umowy kupna- sprzedaży nieruchomości.

4.  Wylicytowaną   cenę   nabycia   nieruchomości  należy  uiścić  w  całości  przed zawarciem

     notarialnej  umowy kupna-sprzedaży.

5.  Koszty umowy  notarialnej i wpisów do ksiąg  wieczystych oraz ewentualnego odtworzenia

     granic nieruchomości ponosi nabywca.

6.  Szczegółowych   informacji   na  temat przetargu  udziela Dyrektor  Wydziału Gospodarki

     Nieruchomościami   Urzędu  Gminy   Kęty,   pok. 30,   telefon   33 / 844-76-00   wew. 131

     w godzinach pracy Urzędu.   

7.  Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg z ważnej przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 43 dni tj. od dnia 29.07.2015r. do dnia 10.09.2015r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.                                                                                                    

Kęty, dnia  13.07.2015r. Odsłony: 2878
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Pliki do pobrania:

opis_i_okreslenie_stanu_nieruchomosci_10.pdf (Rozmiar: 0.09 MB)
mapa_4.pdf (Rozmiar: 0.38 MB)

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty