Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 8488/11 o pow. 985 m2 przy ul. Fabrycznej w Kętach

Znak: GN.6840.3.2015.RK

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kęty

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty położonej w Kętach przy ul. Fabrycznej obejmującej niezabudowaną działkę nr 8488/11 o pow. 985 m2, zapisaną w księdze wieczystej nr KR2E/00037651/7.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29.06.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 472, poz. 3508) ze  zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 26.02.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 146, poz. 894) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym – kontur A23U i częściowo KDG – w terenach dróg publicznych – drogi główne.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 54.400,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              tysiące czterysta złotych)   + 23 % VAT.   

                 

1.  Przetarg   odbędzie   się  10 września  2015 r.  o godz. 1000  w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy Kęty  Rynek  7.

2.  W   przetargu   mogą   brać  udział   osoby   fizyczne   lub  prawne,   które   wpłacą    wadium

      w wysokości 5.000,00zł  (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium  może być  wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej  przelewem  na konto Nr 07 1050 1070 1000 0023          6738 4605  w banku ING Bank Śląski  w  takim   terminie,  aby  najpóźniej  w  dniu              4 września 2015r. wymagana  kwota   znajdowała  się  na  koncie  Urzędu Gminy   Kęty.  Dowód  terminowego wniesienia  wadium  należy  przedłożyć  komisji  przetargowej   przed otwarciem przetargu.

3.  Wadium  zwrócone  zostanie  w  terminie  do  3 dni  od   daty  przetargu,  a   wpłacone  przez

     uczestnika,  który    przetarg   wygrał   zalicza  się   na  poczet  ceny   nabycia  nieruchomości.

     Wadium  ulega   przepadkowi  w   razie    uchylenia  się  uczestnika,   który   przetarg  wygrał

     od zawarcia umowy kupna- sprzedaży nieruchomości.

4.  Wylicytowaną   cenę   nabycia   nieruchomości   należy   uiścić  w  całości  przed   zawarciem

     notarialnej  umowy kupna-sprzedaży.

5.  Koszty umowy  notarialnej  i  wpisów  do ksiąg  wieczystych oraz ewentualnego odtworzenia

     granic nieruchomości ponosi nabywca.

6.  Szczegółowych   informacji   na   temat przetargu  udziela  Dyrektor   Wydziału  Gospodarki

     Nieruchomościami   Urzędu  Gminy   Kęty,    pok.  30,   telefon    33 / 844-76-00    wew. 131

     w godzinach pracy Urzędu.   

7.  Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg z ważnej przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 43 dni tj. od dnia 29.07.2014r. do dnia 10.09.2015r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Kęty, dnia  13.07.2015r. Odsłony: 2182
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Pliki do pobrania:

opis_i_okreslenie_stanu_nieruchomosci_9.pdf (Rozmiar: 0.09 MB)
mapa_3.pdf (Rozmiar: 0.31 MB)

Kęty w obiektywie...

Napisz do redakcji

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl  

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty