Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty obejmującej działkę nr 4634/4 o powierzchni 1549 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Sobieskiego nr 21 w Kętach

Znak: GN.6840.5.2015.RK

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Kęty
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kęty obejmującej działkę nr 4634/4 o powierzchni 1549 m2, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Sobieskiego nr 21 w Kętach. Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr KR2E/00003237/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty uchwalonego uchwałą Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 17.06.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30.06.2015r. poz. 3881) w/w nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej w jednostce 19.UP.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 547.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

1. Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w Sali Narad (I piętro) Urzędu Gminy Kęty Rynek 7.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wniesione tylko w formie wpłaty pieniężnej przelewem na konto Nr 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w banku ING Bank Śląski w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 4 grudnia 2015 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Gminy Kęty. Dowód terminowego wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

3. Wadium zwrócone zostanie w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości.

4. Wylicytowaną cenę nabycia nieruchomości należy uiścić w całości przed zawarciem notarialnej umowy kupna-sprzedaży.

5. Koszty umowy notarialnej i wpisów do ksiąg wieczystych oraz ewentualnego odtworzenia granic nieruchomości ponosi nabywca.

6. Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty, pok.30, telefon 33 / 844-76-00 wew.131, w godzinach pracy Urzędu.

Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800-1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej adresem.

7. Burmistrz Gminy Kęty może odwołać ogłoszony przetarg z ważnej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 63 dni tj. od dnia 6.10.2015r. do dnia 8.12.2015r. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty.

 

Kęty, dnia 29.09.2015r.Odsłony: 2734
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...

 • facebook
 • RSS
 • Biblioteka
 • Dom Kultury
 • GOPS
 • Komax
 • Muzeum Kęty
 • MZEC
 • MZK KĘTY
 • MZWiK
 • OSIR KĘTY
 • Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach

Urząd Gminy Kęty

Rynek 7
32-650 Kęty
powiat: oświęcimski
województwo: małopolskie
centrala:    33/844-76-00
Burmistrz:  33/844-76-70 

email: gmina@kety.pl
epuap: /k67nuct19p/skrytka

Godziny pracy:

 • poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • wtorek: 7:30 - 17:00
 • środa, czwartek: 7:30 - 15:30
 • piątek: 7:30 - 14:00

Zapraszamy!© 2015, Urząd Gminy Kęty