Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Środki zewnętrzne

 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.marr.pl) – jest wiodącą, regionalną instytucją, działającą na rzecz rozwoju regionalnego; jednym z najpoważniejszych partnerów instytucji centralnych i samorządu województwa w kształtowaniu polityki innowacyjnego rozwoju regionu. 

MARR specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowy know-how i nowoczesne rozwiązania finansowe. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga efektywnie inwestować w Małopolsce.

Aktywnie wspiera eksport, oferując profesjonalne doradztwo i dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów. Oferta Spółki to usługi informacyjne dla przedsiębiorców, doradztwo dla rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje na rozwój małopolskich przedsiębiorstw oraz obsługa produktów finansowych, takich jak  pożyczki czy seed capital.


Źródło: http://www.marr.pl/o-firmie.html [dostęp: 25.01.2016 r.]

 

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. (www.cbmz.pl) Priorytetem działalności Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. jest realizacja przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju gospodarczego Małopolski Zachodniej. Na lata 2006-2011 przypada okres znaczącego rozwoju Spółki i ugruntowania pozycji w sektorze instytucji otoczenia biznesu. Wypracowane działania i realizowane projekty pozwoliły na stworzenie kompleksowej oferty bezpłatnych usług informacyjnych, doradczych, finansowych i organizacyjnych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z Małopolski Zachodniej.

 

Źródło: http://www.cbmz.pl/index.php/o-nas [dostęp: 25.01.2016 r.]

 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (www.mcp.malopolska.pl) - MCP realizuje - powierzone przez Sejmik oraz Zarząd Województwa Małopolskiego - zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) w zakresie II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, której celem jest wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014-2020 (RPO WM) w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, polityki społecznej i edukacji.

 

Źródło: http://www.mcp.malopolska.pl/mcp/o-instytucji [dostęp: 25.01.2016 r.]

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie (www.wfos.krakow.pl) - Misją Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa małopolskiego. 

Misja Funduszu realizowana jest poprzez:

  • aktywne włączenie się w proces wypełniania zobowiązań w zakresie inwestycji ekologicznych wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej,
  • hierarchiczność w kolejności dofinansowania zadań środkami Funduszu z priorytetem wspomagania przedsięwzięć dofinansowywanych środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej,
  • działania w zakresie racjonalnego wykorzystania posiadanych środków w celu maksymalizacji efektów ekologicznych przy efektywnym poziomie angażowanych środków.

 

 źródło: http://www.wfos.krakow.pl/o-funduszu [dostęp: 25 stycznia 2015 r.]

 

Fundusz Mikro (www.funduszmikro.pl) - został założony w 1994 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, aby promować rozwój przedsiębiorczości w Polsce poprzez udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom mikro i małych firm.

 

źródło: http://www.funduszmikro.pl/o-nas [dostęp: 25 stycznia 2015 r.]

 

Portale poświęcone tematyce funduszy europejskich:

·      Portal Funduszy Europejskich - www.funduszeeuropejskie.gov.pl

·      Fundusze europejskie w Małopolsce - www.fundusze.malopolska.pl 

 Odsłony: 5207
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...