Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Szukasz ciekawej pracy? Aplikuj! Gminna Biblioteka Publiczna w Kętach poszukuje pracownika

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

bibliotekarz w czytelni książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

b) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;

d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.Wymagania dodatkowe:  

a) preferowane wykształcenie o kierunku: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, nauki humanistycznie, społeczne;

b) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń i aplikacji biurowych;

c) umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność, sumienność, kreatywność.

3.Zakres wykonywanych zadań:

a) bieżąca obsługa czytelników, wyszukiwanie informacji w oparciu o dostępne źródła, sporządzanie bibliografii;

b) obsługa strony internetowej, przygotowanie informacji prasowej;

c) prowadzenie kursów komputerowych dla osób starszych;

d) prowadzenie działań animacyjnych na rzecz biblioteki;

e) przygotowanie wniosków aplikacyjnych.

4. Warunki pracy:

a) wymiar czasu pracy – etat;

b) wynagrodzenie miesięczne 2100 - 2300 złotych brutto w zależności od stażu pracy;

c) praca w czytelni książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, ul. Reymonta 2, 32-650 Kęty;

 d) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z CV;

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

c) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

d) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;

e) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stawisko bibliotekarz w czytelni książek, czasopism i zbiorów audiowizualnych w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach”  u dyrektora placówki lub w Oddziale dla Dorosłych, ul. Reymonta 2 drogą pocztową na adres: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego ul. Reymonta 2,  32 - 650 Kęty w terminie do 12 stycznia  2018r.

7. Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:

a) wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane;

b) dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane;

c) dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych;

d) osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

e) w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach;

 I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego;

II etap - rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;

f) w przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku;

g) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/gbpwketach/Article/id,182987.html oraz na tablicy informacyjnej w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach, ul. Reymonta 2.

 

Odsłony: 1493
Autor Publikacji: Gminna Biblioteka im. A. Grabowskiego w Kętach, Data Publikacji: 2017-12-19 , Godzina Publikacji: 9:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty