Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Szukasz pracy? Aplikuj na wolne stanowisko urzędnicze - trwa rekrutacja

Burmistrz Gminy Kęty ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Gminy Kęty (32 - 650 Kęty, Rynek 7).

Wymagania niezbędne (formalne):
1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
2) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w służbach finansowo - księgowych;
3) obywatelstwo polskie;
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych;
5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie ekonomiczne lub administracyjne;
2) znajomość przepisów z zakresu prawa finansowego, w szczególności ustaw: z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.); z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1015 z późn. zm.);
3) znajomość podstawowych zagadnień dotyczących samorządu gminnego;
4) znajomość zagadnień związanych z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie planowania i analizy;
5) biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych;
6) biegła znajomość edytora aktów prawnych – Legislator;
7) umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, samodzielność.

Zakres wykonywanych zadań:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian w planach finansowych jednostek budżetowych;
2) przekazywanie: projektu budżetu i sprawozdań jego wykonania, zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz innych dokumentów do Regionalnej Izby Obrachunkowej;
3) przygotowywanie korespondencji dotyczącej planowania, uchwalania i wykonania budżetu gminy w zakresie obowiązków określonych przepisami ustawy o finansach publicznych;
4) gromadzenie i aktualizowanie materiałów planistycznych i analitycznych oraz przepisów prawa dotyczących planowania, uchwalania i wykonywania budżetu oraz sporządzania analiz własnych w zakresie budżetu;
5) bieżące zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej;
6) wykonywanie funkcji kontroli w zakresie kontroli instytucjonalnej określonej odrębnie przez Burmistrza.

Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy - pełny etat;
2) wynagrodzenie miesięczne w przedziale 2 500 – 3 200 złotych brutto w zależności od stażu pracy;
3) praca w siedzibie Urzędu Gminy  Kęty, Rynek 7, parter, wymagająca pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kęty, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1)
 list motywacyjny wraz z CV;
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
3) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach;
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym” na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 - parter lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Kęty, Rynek 7, 32 - 650 Kęty w terminie do 12  maja 2017 r. godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy).

Informacje dodatkowe związane z naborem na stanowisko:
1) Wymagane oświadczenia, list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
2) Dokumenty aplikacyjne, które wpłynęły po terminie wskazanym w pkt 6 nie będą rozpatrywane.
3) Dokumenty aplikacyjne, które zostały złożone niekompletne nie podlegają uzupełnieniu, a kandydatura podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych.
4) Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez co najmniej 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach:
    a) I etap - sprawdzian wiedzy ogólnej i specjalistycznej z zakresu zadań związanych ze stanowiskiem, który zostanie przeprowadzony w formie testu pisemnego oraz testu    praktycznego w edytorze aktów prawnych - Legislator;
    b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której oceniane będą posiadane przez kandydata predyspozycje, kwalifikacje i umiejętności, w tym posiadane wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy zawodowej.
6) W przypadku spełnienia wymagań formalnych przez mniej niż 10 kandydatów, dalsze postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w formie rozmowy kwalifikacyjnej, jak w ppkt 5 lit b, z tym, że ocena obejmuje również zagadnienia z zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na stanowisku.
7) Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.kety.pl oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kęty, 32 – 650 Kęty, Rynek 7.

Odsłony: 3192
Autor Publikacji: Urząd Gminy Kęty, Data Publikacji: 2017-05-05 , Godzina Publikacji: 8:35

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty