Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kętach - relacja

W piątek, 8 września, o godz. 12.00, w Sali Kameralnej Domu Kultury w Kętach odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji został rozszerzony o informacje o realizacji zadań przez gminne instytucje kultury, prowadzone w formie prezentacji przez: Agatę Szyszkę–Mądro – dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Grabowskiego w Kętach, Martę Tylzę-Janosz – dyrektora Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach oraz Sylwię Brzozowicz – dyrektora Domu Kultury w Kętach, jak również o informacje Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kęty za I półrocze 2017 r. i o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty za I półrocze 2017 r.

Rada podjęła następujące uchwały:

W sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego dotyczącego przebudowy dróg powiatowych nr 1823K - ul. Legionów i nr 1820K - ul. Sobieskiego w Kętach w zakresie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach”.

Piotr Własiński – dyrektor Wydziału Infrastruktury Gminnej: Konieczność przyjęcia od Powiatu Oświęcimskiego zadania podyktowana jest zamiarem rozpoczęcia przez Gminę Kęty realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach”, w ramach której występuje m.in. przebudowa dróg powiatowych nr 1823K - ul. Legionów i nr 1820K - ul. Sobieskiego w Kętach. Zakres przebudowy dróg powiatowych w ramach tych inwestycji obejmuje m.in.: ul. Legionów - przebudowa zjazdu indywidualnego na teren rekreacyjny, przebudowa przejścia dla pieszych, budowa 13 miejsc postojowych wraz z przebudową chodnika i przebudową infrastruktury technicznej oraz na ul. Sobieskiego przebudowa chodnika po obu stronach skrzyżowania z ul. Legionów. Kolejno w związku z uzyskaną decyzją o współfinansowaniu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wystąpiła również konieczność uzyskania od Powiatu Oświęcimskiego po jej realizacji, zarządu nad przebudowanymi drogami powiatowymi na okres trwałości zadania tj. na okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej w ramach ww. programu, w zakresie zrealizowanym w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa terenów rekreacyjnych przy ul. Sobieskiego w Kętach”.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 2402/2 położonej w Kętach obręb: Nowe Miasto na okres do 3 lat.

Józef Dziedzic - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty: Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie na dalszy okres dzierżawy gruntu obejmującego część działki nr 2402/2 o powierzchni 11 m2 położonej w Kętach, obręb: Nowe Miasto, zabudowanej kioskiem handlowym. Przedmiotowy teren użytkowany jest przez dotychczasowego dzierżawcę od 2011 r. na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas określony. Zarząd Dzielnicy Kęty Nowe Miasto pozytywnie zaopiniował wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Przeznaczony do dzierżawy grunt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty zlokalizowany jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolem 15.MW. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 3456/4 położonej w Kętach obręb: Wschód na okres do 3 lat.  

Józef Dziedzic - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty: Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie na dalszy okres dzierżawy gruntu obejmującego część działki nr 3456/4 o powierzchni 177 m2 położonej w Kętach, obręb: Wschód. Przedmiotowy teren użytkowany jest przez dotychczasowego dzierżawcę od 2004r. na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas określony. Zarząd Dzielnicy Kęty Stare Miasto pozytywnie zaopiniował wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Przeznaczony do dzierżawy grunt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty zlokalizowany jest w terenach rolniczych oznaczonych symbolem 186.R. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 786/8 położonej w Kętach obręb: Podlesie na okres do 3 lat. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie na dalszy okres dzierżawy gruntu obejmującego część działki nr 786/8 o powierzchni 200 m2 położonej w Kętach obręb: Podlesie.

Józef Dziedzic - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty: Przedmiotowy teren użytkowany jest przez dotychczasowego dzierżawcę od 2001r. na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas określony. Zarząd Dzielnicy Kęty Podlesie pozytywnie zaopiniował wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Przeznaczony do dzierżawy grunt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty zlokalizowany jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonych symbolem 138.MU i w terenach zieleni nieurządzonej oznaczonych symbolem 198.Z. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 6582/9 położonej w Kętach obręb: Północ na okres do 3 lat. Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie na dalszy okres dzierżawy gruntu obejmującego część działki nr 6582/9 o powierzchni 200 m2 położonej w Kętach obręb: Północ.

Józef Dziedzic - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty: Przedmiotowy teren użytkowany jest przez dotychczasowego dzierżawcę od 1998r. na podstawie umów dzierżawy zawartych na czas określony. Zarząd Dzielnicy Kęty Stare Miasto pozytywnie zaopiniował wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Przeznaczony do dzierżawy grunt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty zlokalizowany jest w terenach zieleni nieurządzonej oznaczonych symbolem 137.Z. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zgoda rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Kętach  na okres 9 lat. wraz z autopoprawką.

Józef Dziedzic - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty: Dotychczasowy dzierżawca zwrócił się o przedłużenie na okres 9 lat dzierżawy gruntu obejmującego części działek nr: 5381 i 1922/30 o pow. łącznej 1985 m2, zabudowanych obiektami służącymi obsłudze składowiska odpadów komunalnych, w związku ze staraniem się o pozyskanie funduszy unijnych na rozbudowę PSZOK w Gminie Kęty. Warunkiem pozyskania funduszy jest posiadanie prawa dysponowania nieruchomością na czas trwania projektu tj. do 31.12.2025 r. Obowiązująca obecnie umowa zawarta jest na okres 3lat tj. do dnia 29.02.2020r. Przeznaczony do dzierżawy grunt w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty zlokalizowany jest w terenach infrastruktury technicznej - gospodarka odpadami oznaczonych symbolem 1.O. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w przypadku wydzierżawienia nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata oraz, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, jest wymagana zgoda rady gminy.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kętach.

Józef Dziedzic - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Kęty: Projekt uchwały przygotowany został w związku z regulacją stanu prawnego drogi gminnej ul. Granicznej w Kętach. Działka nr 5387/1 o powierzchni 0,0106 ha położona w Kętach zajęta jest pod drogę gminną - ul. Graniczną. Nabycie działki następuje w celu realizacji zadań własnych Gminy.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach.

Ewelina Jura-Bączek – sekretarz Gminy Kęty: W związku ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60) wystąpiła konieczność dostosowania obecnie funkcjonującej uchwały Rady Miejskiej  LIV/547/2014 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach.

Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, bez sprzeciwu i bez wstrzymujących się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty (szczegóły w materiale video).

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, bez sprzeciwu, dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

W sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2017 (szczegóły w materiale video).

Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, bez sprzeciwu, dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Głosowanie przeprowadzono w obecności 18 radnych.

Interpelacje i zapytania radnych:

Radny Janusz Raj:
Pierwsza interpelacja dotyczyła remontu alejek najstarszej części Cmentarza Komunalnego w Bielanach.
Druga interpelacja dotyczyła infrastruktury wraz z ogrodzeniem Ośrodka Zdrowia w Bielanach.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty: są to zadania o charakterze inwestycyjnym i już niebawem, gdy będziemy rozmawiać o zadaniach realizowanych w budżecie gminy w roku 2018 na terenie sołectwa Bielany, pan radny w osobie sołtysa będzie miał kluczowy wpływ na to, jakie zadania znajdą się w sołectwie Bielany.

Radny Wiesław Potoczny:
Interpelacja dotyczyła informacji na temat programu wymiany pieców, czy program ma szanse zostać zrealizowany w roku bieżącym, a jeżeli nie, co stanie się z wnioskami, które zostały przyjęte do realizacji.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty: W związku z nieobecnością radnego Potocznego w czasie przeznaczonym na odpowiedzi na interpelacje, odpowiedzi nie zostały udzielone.

Radna Urszula Włodarczyk:
Interpelacja dotyczyła zmiany lub postawienia stosownych znaków w uliczce parkingu przy Targowisku Miejskim wzdłuż płotu Orlika. Ze względu na pozostawianie tam samochodów jest utrudniony przejazd na os. Kamieniec i w stronę Relaxu.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty:  
w kwestii parkowania w terenie Orlika podzielamy zdania pani radnej. Parking stoi pusty, a auta stoją wzdłuż ulicy, która jest prostopadła, a przy ulicy równoległej jest dużo miejsca. Podejmiemy kroki, aby tą sprawę unormować.
Interpelacja dotyczyła doświetlenia lewej strony mostu od strony Podlesia oraz remontu chodnika od strony prawej.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty:  Doświetlenie mostu drogowego i remont chodnika: nie odważę się zadeklarować kiedy to zadanie mogłoby zostanie zrealizowane – nie jest to tylko nasz most i najpierw trzeba oszacować skale i kwotę. Przyjmujemy to zadanie do rozpoznania przez służby gminne.
Pytanie: jaka jest procedura przy zakładaniu przydomowych oczyszczalni poza aglomeracją i czy właściciel takiej oczyszczalni w momencie, gdy na danym terenie zostanie wykonana kanalizacja, jest zobowiązany do przyłączenia się do kanalizacji.
Sławomir Drewniany – prezes MZWiK w Kętach:
Oczyszczalnie są to obiekty budowlane i podlegają restrykcjom prawa budowlanego. Przygotujemy informację do przekazania zainteresowanym osobom. Oczyszczalnie przydomowe mają możliwość powstawania tam, gdzie nie jest planowana budowa kanalizacji. Gdyby jednak po kilku latach kanalizacja w takich miejscach powstała, właściciele przydomowych oczyszczalni, które spełniają wymogi ekologiczne, nie będą mieli obowiązku przyłączenia się do kanalizacji.

Radna Maria Karaim:
Pierwsza interpelacja dotyczyła oświetlenia parku.
Druga interpelacja dotyczyła uruchomienia autobusów z os. 700-lecia, by starsze osoby mogły dojechać do ośrodków zdrowia, na cmentarz, targowisko i na Stare Miasto.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty: 
musimy myśleć po kolei. W tym momencie bierzemy się kompleksowo za korty, w dalszej części zastanowimy się nad parkiem. Jeżeli chodzi o kursy, stosowny wniosek jest przygotowany. Sprawa jest analizowana.

Radny Andrzej Wiśniowski:
Pierwsza interpelacja pisemna dotyczyła ul. Sobieskiego – w czasie opadów deszczu tworzą się tam zlewiska w obniżeniach terenu oraz w niedrożnych studzienkach oraz w koleinach.
Druga interpelacja pisemna dotyczyła grupy osób uzależnionych, która znajduje się na os. 700-lecia od kilku lat i uciążliwości z tym związanych.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty: Na interpelacje pisemne udzielimy pisemnych odpowiedzi.
Kolejna interpelacja dotyczyła pilnej prośby mieszkańców przycięcia rosnącej wokół bloku nr 1 na os. 700-lecia wierzby płaczącej.
Kolejna interpelacja dotyczyła chodnika łączącego os. 700-lecia z os. Gen. Sikorskiego – sprawa zgłaszana od lat – czy odwodnienie chodnika jest ujęte w planie i w jaki sposób.
Kolejna interpelacja dotyczyła przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku od Kęt do Bielan – prośba o przedstawienie harmonogramu prac.
Kolejna interpelacja dotyczyła krawężników na os. Wyszyńskiego od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pogodnej. Część krawężników została wymieniona, natomiast część jest popękana, część rozsypana.
Ostatnia interpelacja dotyczyła prośby mieszkańców 700-lecia o wycięcie 4 topoli w rejonie bloku nr 1.
Krzysztof Jan Klęczar – Burmistrz Gminy Kęty:
Jeżeli chodzi o pielęgnację i wycinkę drzew, to jeśli są to drzewa, które rosną na gruncie gminy, na gruncie komunalnym, to jako właściciel możemy rozmawiać i jeżeli będzie to zasadne wystąpić do powiatu – powiat będzie opiniował w sprawie usunięcia takich drzew. W przypadku, gdy drzewa rosną na gruntach, które są w zarządzie wspólnot mieszkaniowych, albo spółdzielcze, musi z taką prośbą wystąpić do nas właściciel. Nie ma jednak sytuacji, aby ktokolwiek jednoosobowo podjął decyzję o wycince drzewa, ponieważ drzewo jest też dobrem wspólnym i należy słuchać głosu całego zainteresowanego środowiska. Proponuję spotkanie w sprawie sprecyzowania terenu i drzew.
Jeśli chodzi o projekt odwodnienia ciężko mi odnieść się w tym momencie, mamy porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową, są prace prowadzone równolegle. Nie jestem w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie. Bardzo proszę o wizytę w Urzędzie Gminy.
Co do harmonogramu prac, jest to sprawa dość dynamiczna, na chwilę obecną wiadomo, że od trzech dni trwają prace, szczegółowy harmonogram niebawem opublikujemy na stronach internetowych gminy.
Sprawa krawężników zgłoszona została do Wydziału Infrastruktury Gminnej.Odsłony: 1488
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, video Artur Christ, Data Publikacji: 2017-09-12 , Godzina Publikacji: 13:40

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Styczeń, 2019
  P W Ś C P S N
01 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty