Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zmiany w gospodarce odpadami

Przyszły rok przyniesie rewolucję w kwestii gospodarowania naszymi domowymi odpadami, gdyż od pierwszego lipca w życie wejdą nowe zasady odbioru śmieci z nieruchomości. Odpadami ‘zajmie się’ gmina, która przejmie na siebie obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową wyłonioną na drodze przetargu.

Co najistotniejsze, od chwili wprowadzenia zmian wszyscy mieszkańcy będą musieli uiszczać opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce. Przewiduje się jednak wyjątki od tej zasady: osoby segregujące odpady z pewnością zapłacą mniej. Bycie ‘eko’ stanie się więc podwójnie korzystne – i dla środowiska naturalnego, i dla naszych portfeli.

Głównym celem zmian ustawy jest objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru śmieci a także prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ‘u źródła’. Przydomowa segregacja przeprowadzana przez każdego z mieszkańców gminy to pierwszy i jakże ważny krok na drodze do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach, całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk śmieci, zmniejszenia stopnia zaśmiecania lasów i terenów rekreacyjnych oraz pokonania problemu spalania odpadów w domowych piecach.

W ramach bezpośredniego odbioru śmieci od właścicieli prywatnych posesji (zabudowa jednorodzinna) firma wywozowa będzie przyjmowała:

  • zmieszane odpady komunalne (gromadzone w odpowiednich kontenerach lub pojemnikach dostosowanych do mechanicznego opróżniania),
  • papier (gromadzony w workach oznaczonych kolorem niebieskim),
  • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (worki żółte),
  • szkło (worki białe),
  • odpady zielone ulegające biodegradacji (worki brązowe),
  • zużyte opony z pojazdów osobowych (wystawiane obok worków z odpadami posegregowanymi).

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powinni gromadzić odpady komunalne w odpowiednich kontenerach na śmieci zmieszane oraz pojemnikach typu „igloo” przeznaczonych do segregacji.

Właściciele będą zobowiązani do wyposażenia swoich nieruchomości w dostateczną ilość kontenerów dostosowanych do mechanicznego opróżniania, o minimalnej pojemności 110 l, służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymywania wszystkich pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z kolei Gmina Kęty zobowiązana zostanie do nieodpłatnego dostarczania właścicielom budynków mieszkalnych worków (w przypadku domów jednorodzinnych) lub pojemników typu „igloo” (w przypadku budynków wielorodzinnych) w ilościach odpowiadających potrzebom mieszkańców danej nieruchomości. Co więcej, gmina zorganizuje i wskaże wszystkim zainteresowanym punkty odbioru takich odpadów, jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyczerpane baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony, odpady zielone, odpady i gruz betonowy oraz ceglany a także chemikalia. Ich transportem do punktu selektywnej zbiórki będą musieli się jednak we własnym zakresie (i na swój koszt) zająć mieszkańcy.

Obok wymienionych powyżej działań, Gmina będzie organizować także zbiórki odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów. Wszystkie tego typu śmieci będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, dwa razy do roku, we wskazanych uprzednio terminach.

Ankieta konsultacji społecznych w sprawie wyrażenia opinii do projektów uchwał określających funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kęty

Autor: UGOdsłony: 2964
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...