Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kęty

informacja

W piątek, 24 lutego, w ramach obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach odbyły się prezentacje informacji o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz o stanie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Kęty.

Prelekcje kolejno prowadzili: Krzysztof Kasperek - kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach, Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej w Kętach, Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP oraz Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Gminy Kęty.

Krzysztof Kasperek - kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach

Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Kęty za rok 2016

Stan etatowy – 42 policjantów, jeden pracownik korpusu służby cywilnej, trzy stanowiska pozaetatowe

Zagrożenia przestępczością kryminalną na terenie Gminy Kęty (najczęściej o charakterze pospolitym): kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, przestępstwo związane z narkomania, przestępstwa drogowe, nietrzeźwi kierujący pojazdami.

Ilość postępowań w roku 2016: 380 postepowań przygotowawczych w związku z czynami zabronionymi, 236 postepowań przygotowawczych w sprawie przestępstw o charakterze kryminalnym.

Wykrywalność w roku 2016: wykrywalność przestępstwa – 77,3%, wykrywalność przestępstw kryminalnych – 73,5% (najwyższy wskaźnik od 2012r.).

Jednym z podstawowych priorytetów KP w Kętach jest przeciwdziałanie narkomanii i utrzymanie wysokiego poziomu ujawniania sprawców tych przestępstw.

Postępowania antynarkotykowe: w roku 2016 w KP w Kętach wszczęto o dwa postępowania przygotowawcze mniej niż w roku 2015 przy liczbie przestępstw stwierdzonych 92 razy. W roku 2016 wszczęto 8 spraw, a w toku wykonywania tych czynności stwierdzono 149 czynów przestępczych.

Działalność prewencyjna: do zapewnienia porządku w miejscach publicznych program realizują wszystkie piony KP w Kętach, jednak główny ciężar spoczywa na pionie prewencji.

Zdarzenia w roku 2016: 326 zdarzenia drogowe, w tym 28 wypadków drogowych (35 rannych, 2 osoby zabite), 298 kolizji drogowych.

Zatrzymania w roku 2016: 48 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, u których stwierdzono ponad 0,5‰ w wydychanym powietrzu. Przebadano 4540 osób kierujących pojazdami mechanicznymi nie mechanicznymi.

W 2016r. zatrzymano na gorącym uczynku 100 sprawców przestępstw – nie wliczając nietrzeźwych kierujących pojazdami.

Interwencje policji w roku 2016 - 2853.

Wykroczenia stwierdzone ogółem – 3258 (mandaty, pouczenia, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu). Liczba mandatów karnych - 1266.

Krajowa Mapa Zagrożeń (miejsca spożywania alkoholu, rajdy motocyklowe, samochodowe i inne) – w roku 2016 odnotowano 40 takich zagrożeń, z czego 5 było potwierdzonych.

Działania prewencyjne w 2016r - akcje: Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczny pieszy, Bezpieczny senior i inne.

Działania profilaktyczne podejmowane są na bieżąco: akcja Pasy, Alkohol i narkotyki.

Organizowanie wspólnych patroli ze Strażą Miejską w godzinach nocnych – ułatwia i poprawia skuteczność podejmowanych działań.

Pytania:

Radny Łukasz Plewniak: Pytanie odnośnie problemu zwanego wyścigami samochodowymi. Był problem przy kortach, przy Hejnale, na ta chwilę część tych samochodów przeniosła się na inne dzielnice, miedzy innymi na Podlesie. Chodzi o stan techniczny tych pojazdów – czy jest możliwość kontroli stacji diagnostycznych, które takim samochodom podbijają przeglądy i dopuszczają do ruchu (samochody budzą wątpliwość co do stanu technicznego).

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: jeżeli w zatrzymanym samochodzie stwierdzimy wystąpienie warunków technicznych, które dyskwalifikują go do ruchu drogowego – zatrzymujemy dowód rejestracyjny i kierujemy na dodatkowe badania.

Radny Łukasz Plewniak: Czy już jakieś dowody zostały zatrzymane?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: na bieżąco zatrzymujemy dowody.

Radny Andrzej Bryzek: Na Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych zaniepokoiła nas ilość wypadków i kolizji drogowych, w tym celu na wniosek Komisji pan przewodniczący Rady wystąpi do KP w Kętach z prośba o analizę ilości, miejsca, przyczyn, by można było przyjrzeć się bliżej kolizjom i spróbować ustalić przyczyny (zła organizacja ruchu, złe oznakowanie, czynnik ludzki).

Radny Łukasz Plewniak: Na czym polega weryfikacja zdarzeń związanych z Krajową Mapą Zagrożeń? Skąd taka różnica pomiędzy potwierdzonym a niepotwierdzonymi zgłoszeniami?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Mapa zagrożeń nie służy do zgłaszania nagłych interwencji. Służy do zgłaszania zagrożeń, które są nagminne na danym terenie. Po zgłoszeniu teren zostaje objęty przez pewien czas nadzorem i poddany weryfikacji.
Prośba do mieszkańców: dotyczy rajdów samochodowych, organizowanych w ostatnim czasie w Łękach, na ul. Akacjowej. Jeżeli mieszkańcy widzą, że w danym momencie cos takiego ma miejsce, prosimy niezwłocznie o telefon do Komisariat Policji w Ketach – skierujemy patrol policji – bardzo nam to ułatwi sprawę.

Radny Andrzej Wiśniowski: Jak wygląda praca na terenie Gminy Kety policjantów z ruchu drogowego?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Wykonują czynności na drogach głównych, jak i drogach z terenu Gminy Kęty.

Radny Andrzej Wiśniowski: Czy to są policjanci z Komendy Powiatowej w Oświęcimiu?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Tak.

Radny Andrzej Wiśniowski: Czy jest jakaś wydzielona grupa, która zajmuje się Kętami?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Nie.

Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP: Dobrze by było uświadomić mieszkańcom, że jest alkomat stacjonarny. Czy mieszkańcy chętnie korzystają z alkomatu i czy są prowadzone jakiekolwiek statystyki?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Nie prowadzimy statystyk. Alkomat został zamontowany, aby osoby bez obaw mogły wejść do komisariatu i sprawdzić swój stan trzeźwości. Mieszkańcy licznie i chętnie korzystają z tej możliwości.

Radny Wiesław Gawęda: Czy przez fakt, ze łączą się patrole policji i Straży Miejskiej posiadacie dodatkowy radiowóz?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Tak. Prowadzimy razem patrole w czwartek, piątek i sobotę.

Radny Wiesław Gawęda: Wśród mieszkańców pojawia się pytanie, czy potrzebna jest Straż Miejska, czy nie lepiej zwiększyć ilość etatów policji?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Straż Miejska jest bezwzględnie potrzebna w naszej gminie. Wykonuje wiele czynności, których my nie wykonujemy, jak choćby kontrola spalania w piecach.

Radna Urszula Włodarczyk: Na terenie Gminy Kety jest monitoring. W jaki sposób ułatwia to pracę policji?

Krzysztof Kasperek – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Kętach: Mamy nadzieje, ze tych kamer będzie więcej. Bardzo pomogłoby to w pracy i ułatwiło wykrywanie przestępstw.

 

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej w Kętach

Główne działania Straży Miejskiej w roku 2016

- pełnienie służby patrolowej – prewencja
- kontrola porządku ruchu drogowego – parkowanie
- ochrona porządku podczas zgromadzeń i imprez
- doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień
- egzekwowanie przepisów porządkowych prawa miejscowego (regulamin dot. czystości i porządku, ustawa o odpadach)
- egzekwowanie porządku u zarządców i gospodarzy
- gospodarka odpadami
- spalanie odpadów w piecach

Interwencje w roku 2016:
522 interwencji związanych z kodeksem wykroczeń, 810 pouczeń, 184 mandaty karne, 31 wniosków o ukaranie skierowanych do sądu, 201 spraw przekazanym innym instytucjom.

Wykroczenia w ruchu drogowym w roku 2016:
- ujawnione wykroczenia – 559, pouczenia – 384.
Dostęp do miejsc dla osób niepełnosprawnych jest szczególnie pilnowany.

Wykroczenia związane z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w roku 2016:
- ujawnione wykroczenia – 138, pouczenia – 111, sprawy przekazane innym instytucjom – 23, wnioski o ukaranie – 4.

Wykroczenia związane z ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w roku 2016:
- działania – 53, pouczenia – 110, mandaty karne – 40, wnioski o ukaranie – 12.

Inne interwencje zgłaszane przez mieszkańców w roku 2016:
- związane z ruchem drogowym, zniszczenie mienia, zakłócanie ładu i porządku, związane ze zwierzętami).

Inne działania:
- konwojowanie dokumentów dla Gminy Kęty
- współpraca z policją (patrole mieszane)
- współpraca z GOPS, OSP.

Jeden wspólny cel – bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

Radna Mirosława Nycz: Czy zdarzyło się, żeby ktoś z mieszkańców nie wpuścił strażników do domu i uniemożliwił kontrolę instalacji?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Spotykamy się z ogromną życzliwością, nawet w tych domach, gdzie ujawniliśmy spalanie odpadów i musieliśmy wręczyć mandaty.

Radny Łukasz Plewniak: W dzielnicy Podlesie dużym problemem są dzikie wysypiska śmieci. Czy są dane statystyczne, dot. wykrywalności sprawców tych wykroczeń? Jak wygląda to procentowo w stosunku wszystkich tego typu interwencji?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Dość trudne pytanie. Jeżeli chodzi o duże dzikie wysypiska wykrywalność mamy na poziomie 50%. Jeżeli chodzi o małe wysypiska, lub wyrzucanie śmieci np. przy drogach to jest bardzo trudny temat.

Radny Lesław Kuźma: W związku z tym, ze będą teraz organizowane zebrania w sołectwach moja prośba dotyczy przygotowania ulotek informacyjnych dot. spalania śmieci.

Radny Wiesław Gawęda: Jedna sprawa dotyczy sprzątania po pieskach i moja uwaga: jest zbyt mało pojemników, z których można zabrać woreczki. I druga sprawa: niewykaszane pola.

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Nie ma podstaw prawnych zmuszających właścicieli do wykaszania działek. Jest to dla nas ogromny problem (gryzonie, zagrożenie w ruchu drogowym, zagrożenie pożarowe). Najlepiej zgłosić taka sytuacje do SM – ustalamy właściciela nieruchomości, jedziemy do niego, rozmawiamy i w 95% to skutkuje.

Radny Łukasz Plewniak: Bardzo często mieszkańcy nie wiedza do kogo się zwrócić w sprawie dzikich wysypisk. Czy byłaby możliwość przeprowadzenia kampanii informacyjnych z wyraźnie zaznaczonym numerem telefonu i podstawowymi sposobami zachowań dla mieszkańców, żeby wiedzieli, że również tymi sprawami zajmuje się SM. I żeby takie kampanie stały się cykliczne, np. raz na kwartał.

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Myślę, że to jest do zrobienia. Że nie będzie żadnego problemu.

Radny Piotr Żmuda: Kto poinformował SM o wysypiskach, martwych ptakach i innych zdarzeniach?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Generalnie takie informacje przekazują nam mieszkańcy.

Radny Piotr Żmuda: Mam apel do mieszkańców, aby informowali odpowiednie służby o takich zdarzeniach. Aby korzystali też w tym celu z portali społecznościowych, publikowali zdjęcia – stwarza to możliwość monitorowania.

Radny Marek Nycz: Panuje opinia, że ludzie pala śmieciami z biedy. Czy to się potwierdza?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Bieda jest często przyczyna tego, że ludzie pala odpadami, to prawda. Jednak nie wszędzie, gdzie przeprowadzaliśmy kontrole i stwierdziliśmy spalanie odpadów można powiedzieć, że ktoś był biedny. Moim zdaniem to ludzka głupota.

Radny Andrzej Bryzek: Jak w tym roku wyglądała sprawa bezdomności? Czy były interwencje w sytuacjach zagrożenia życia? Czy SM ma informacje na temat ilości osób bezdomnych i miejscach ich przebywania?
Czy SM monitoruje stan dróg i zgłasza zagrożenia?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Jeżeli chodzi o bezdomnych współpracujemy z dyrekcją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który prowadzi ogrzewalnię dla bezdomnych. Niepokojące jest to, ze z roku na rok liczba bezdomnych stale rośnie. Naszym stałym zadaniem jest sprawa zagrożenia zdrowia i życia osób bezdomnych.
Jeśli chodzi o drugie pytanie to współpracujemy z Urzędem Gminy Kęty, monitorujemy stan dróg i przekazujemy informacje na bieżąco.

Radny Wiesław Gawęda: W ub. roku był problem wnyków w Nowej Wsi i uduszone sarny. Czy udało się namierzyć sprawcę? Czy teren ten jest patrolowany?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Pytanie powinno być skierowane do komisariatu policji. My współpracujemy z kołami łowieckimi, są miejsca, które kontrolujemy w służbach mieszanych. Trudny temat.

Radna Dorota Kusak: Czy SM karała mieszkańców z powodu wałęsających się poza ogrodzeniami psów? Czy były interwencje w tej sprawie i mandaty?

Zbigniew Kanik – komendant Straży Miejskiej: Tak karała. To jest stałe zadanie. Mamy z tym spory problem w Nowej Wsi. Apeluję do mieszkańców, bo nie chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. To jest tez duże zagrożenie na drodze dla kierowców i pieszych.

 

Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP

Stan osobowy poszczególnych jednostek OSP w Gminie Kęty:
Bielany – 107, Bulowice – 74, Kęty – 98, Podlesie – 86, Łęki – 106, Malec – 104, Nowa Wieś – 83, Witkowice – 65.

Członkowie OSP posiadający uprawnienia do czynnego udziału w działaniach ratowniczych:
Bielany – 27, Bulowice – 24, Kęty – 58, Podlesie – 24, Łęki – 28, Nowa Wieś – 21, Witkowice – 20.

Osoby, które ukończyły kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy:
Bielany – 10, Bulowice – 9, Kęty – 36, Podlesie – 18, Łęki – 9, Malec – 8, Nowa Wieś – 6, Witkowice – 8.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 179 członków łacznie

Szkolenia w roku 2016:
- kurs podstawowy – 26
- kurs ratownictwa technicznego – 7
- kurs kierowców konserwatorów – 19
- kurs dowódców – 4
- kurs naczelników – 8
- kurs pilarzy – 27


Interwencje jednostek OSP Gminy Kęty w roku 2016 łącznie:
- pożary – 98, miejscowe zagrożenia – 280, alarmy fałszywe – 11.

Akcje prewencyjne w roku 2016:
„Nie dla czadu” – we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętach rozdano czujniki czadu.

Apel do mieszkańców: niezwłocznie wzywać Straż Pożarną w sytuacji podejrzenia wydzielania się tlenku węgla.

Inne działania:

- udział OSP w wypadkach komunikacyjnych – należy podkreślić rolę doposażenia jednostek z uwagi na konieczność użycia sprzętu hydraulicznego
 - neutralizacja plam oleju
- powodzie, umacnianie wałów, interwencje w sprawie zwierząt i inne

Współorganizowanie spotkania wigilijnego dla bezdomnych.

Ćwiczenia – ciągłe uzupełnianie wiedzy we współpracy z innymi służbami
- z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- próbne ewakuacje (zapobieganie panice) i inne

Radny Wiesław Gawęda: Jak wygląda sytuacja w Gminie Kęty jeśli chodzi o roztopy?
Jak Pan Komendant ocenia akcję gaszenia drzwi Urzędu Gminy?

Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP: Jeżeli chodzi o cieki wodne to na chwilę obecną nie ma żadnego zagrożenia. Zawsze działamy wcześniej prewencyjnie, robimy objazdy.
W sprawie gaszenia drzwi Urzędu Gminy – zachowanie było bardzo profesjonalne. Prawidłowe działanie, powiadomienie straży i policji.

Radna Urszula Włodarczyk: Czy były już w tym roku interwencje w związku z roztopami?

Józef Szafran – Komendant Gminny ZOSP RP: Na chwilę obecną nie było.

 

Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości Gminy Kęty

Podmioty odpowiedzialne za utrzymanie cieków na terenie Gminy Kęty:
Korytem rzeki Soły zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wały przeciwpowodziowe rzeki Soły oraz inne cieki naturalne nadzoruje Małopolski Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Krakowie.
Rowy melioracyjne – Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ketach.
Urządzenia odwadniające, rowy, Młynówka Czaniecka – Urząd Gminy Kęty.

W ubiegłym roku został przyjęty Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzecza Wisły, w którym wykazane są również zadania z terenu Gminy Kety. Zadaniem planu jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi. Okres realizacji planu: 2016 – 2021.

Pozostałe szkody do odbudowy na linii brzegowej rzeki Soły (obwałowanie) i inne:
- naruszone umocnienia brzegowe od strony dzielnicy Kęty Podlesie
- wyrwa brzegowa na wysokości Nowej Wsi
- wyrwa w Bielanach poniżej mostu
- wyrwy powyżej mostu drogowego w Łękach
- podniesienie brzegów Młynówki

Zadania ujęte w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym to m.in.:
- budowa lewego i prawego wału w Bielanach
- modernizacja wału kanału Ulgi w Nowej Wsi na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Staszica
- obwałowania na Leśniówce

Zadania modernizacji w roku 2016 to m.in.:
- odcinkowe umocnienia lewego brzegu w ramach przebudowy drogi Keckie Góry Południowe
- piąty etap konserwacji rowu przez wieś w Bielanach
- modernizacja odwodnienia w rejonie skrzyżowania w Nowej Wsi ul. Konarskiego i ul. Reymonta
- naprawa wodociągu odprowadzającego wodę z lasu komunalnego w Kętach przy ul. Żeromskiego
-odtworzenie zniszczonych umocnień rowu odwadniającego w Bulowicach
- odmulenie Młynówki Łęckiej na odcinku ponad 1 km

Corocznie wykonywane jest bieżące utrzymanie gminnych urządzeń – obkaszanie, odmulanie rowów

Plany na rok 2017 to m.in.:
- rozpoczęcie odbudowy odwodnienia w rejonie Wierzbowej Kańczuga – będzie to rurociąg z syfonem pod drogą wojewódzką i jednocześnie odwodnienie drogi wojewódzkiej
- wykonanie odwodnienia w rejonie skrzyżowania od ul. Głowackiego w Kętach do ujścia potoku

Radny Łukasz Plewniak: Jaka jest perspektywa realizacji zadań ujętych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym?

Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości: 2016 – 2021, ale ma to być program ruchomy, po roku 2021 będzie się tworzyć jego kontynuacja.

Radny Łukasz Plewniak: Czyli nie jest powiedziane, że do 2021 roku przedstawione dziś zadania zostaną zrealizowane?

Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości: Nie, sa to zadania własne gminy, poza Młynówką Czaniecką. Ponadto związane to jest z planem powstania nowej instytucji Wody Polski, w związku z ustawą Prawo Wodne.

Radny Łukasz Plewniak: Czy, jeżeli planowane zabiegi odwodnienia ulic Partyzantów i Kolbego w dzielnicy Podlesie nie zdadzą egzaminu (chodzi o podlewanie piwnic) są jakies plany na przyszłość w tej sprawie?

Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości: W tej chwili cała woda, która spływa z lasu przy ul. Kolbego jest kierowana na odwodnienie pasa drogowego przy ul. Partyzantów. Chcemy skierować tą wodę w większości na przepływ pod Partyzantów.

Radna Urszula Włodarczyk: Czy w planie uwzględniona jest część zniszczonego umocnienia rzeki Soły od mostu kolejowego do ujścia Leśniówki i Leśniówka?

Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości: W Planie Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym ujęte są tylko inwestycje. To nie są bieżące naprawy, ale Leśniówka w tym projekcie się znalazła. Firma przeprowadzajaca analizę stwierdziła, że na tym odcinku należy przynajmniej podnieść jej brzeg.

Radny Andrzej Bryzek: Mieszkańcy ul. Głowackiego i Wszystkich Świętych będą zapewne zadowoleni z realizacji odwodnienia. Są to wody powierzchniowe, spływające z Kęckiej Górki i ul. Krakowskiej. Za to dziękuję.
Młynówka Czaniecka jest bardzo ważna, jest urządzeniem strategicznym dla miasta Kęty – ciek odbiera wszystkie wody, które spływają od strony Kęckich Gór.
Pytanie dotyczy Młynówki – jaka jest perspektywa dalszego remontu i modernizacji oraz czy są instrukcje, które zapobiegłyby zdarzeniom podtopień w okolicy Młynówki Czanieckiej w okresie zimowym?

Włodzimierz Bujarek – dyrektor Wydziału Środowiska i Przedsiębiorczości: Młynówka Czaniecka jest w 2/3skomunalizowana. Naszym zadaniem było włączyć Młynówkę do Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Mamy więc nadzieję, że będzie można uzyskać środki zewnętrzne na jej modernizację.

Odsłony: 1954
Autor Publikacji: Kamilla Frysztacka, Data Publikacji: 2017-02-25 , Godzina Publikacji: 8:30

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717
Aneta Szopa, tel. 695 182 876

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty