Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych


 


 Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęty


 POMOSTY BESKIDZKIE sposobem na pobudzenie transgranicznej aktywności kulturalnej

 Partnerstwo w Euroregionie, Kęty-Turzovka

Scena – miejscem polsko-słowackiej współpracy”

Transgraniczny Skate 


 Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kęty

 Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim

 Wirtualne Muzea Małopolski

 Małopolska Sieć Kin Cyfrowych

 Przebudowa przestrzeni Rynku w Kętach

 Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Kętach

 Budowa sali gimnastycznej w Bulowicach

e-Oświata w Gminie Kęty
 

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kęty 

 Kęty-Promedia 

 Ale Akcja! 

 Akcja Podstawowa

 Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gmin Kęty,
   Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Witkowicach

 Twają prace budowlane na stadionie LKS Bulowice

 Remont i adaptacja na cele społeczno-kulturalne "Dworku" w Nowej Wsi

 Rozbudowa i remont bazy sportowo-rekreacyjnej w Malcu

Modernizacja obiektu sportowego LKS Bulowice na cele rekreacyjno-sportowe

Modernizacja obiektu sportowego LKS Bulowice na cele rekreacyjno-sportowe

Budowa wiaty (zadaszenia) pełniącej funkcję rekreacyjno-kulturalną w Witkowicach

Budowa parkingu przy ul. Akacjowej w Łękach

 Modernizacja budynku sportowego w Malcu na cele sportowo-rekreacyjne

 Rozbudowa i remont pawilonu sportowego LKS w Bulowiach
 

 Budowa systemu kanalizacji opadowej w Kętach w obrębie Stare Miasto z wykorzystaniem
   cieku Hamernik

 Remont mostu na Sole w Kętach

 Przebudowa drogi gminnej Łęki - Bielany w Gminie Kęty

 Zakup sprzętu medycznego i informatyzacja Gminnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kętach Rozbudowa kompleksu boiska sportowego w miejscowości Witkowice 

 Modernizacja ulicy św. Brata Alberta 


 

  Modernizacja Młynówki Czanieckiej na odcinku km 2+282-2+498 oraz km 2+039-2+282 w celu usunięcia szkód powodziowych i przywrócenia jej przepustowości, miejsc. Kęty, Gmina Kęty, powiat oświęcimski

  Remont Wiejskiego Domu Kultury w Bielanach


  Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kęty

Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Kęty w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu


Program "Na własne konto"


EkoPiknik

Jarmark Świętojański 2012

Jarmark Świętojański 2013

Nowe oblicze ogródka jordanowskiego „Czerwony Kapturek”

Nowe oblicze ogródka jordanowskiego „Jaś i Małgosia"

Wyposażenie palcu zabaw przy Dworku w Nowej Wsi

Wyposażenie palcu zabaw przy przedszkolu w Nowej Wsi


Budowa targowiska miejskiego wraz z budynkiem sanitarno-gospodarczym