Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

podatek leśny

PODSTAWA  PRAWNA

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1. właścicielami lasów,
  2. posiadaczami samoistnymi lasów,
  3. użytkownikami wieczystymi lasów,
  4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne, sklasyfikowane w ewidencji gruntów
i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Wysokość podatku leśnego: od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna – obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obowiązek podatkowy:

  1. powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania informacji (deklaracji), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  tego zdarzenia,
  2. wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Osoby fizyczne są zobowiązane składać informacje w sprawie podatku leśnego na formularzach, według ustalonego wzoru,  w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku na dany rok podatkowy deklarację na podatek leśny.

Obowiązek składania informacji w sprawie podatku leśnego osób fizycznych oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.

Formularze podatkowe dla podatników podatku leśnego:
(do pobrania poniżej w zakładce - formularze podatkowe)

Podatnik, który składa informacje i deklaracje przez pełnomocnika, załącza do składanych informacji i deklaracji podatkowych pełnomocnictwo.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kęty: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna 74 1050 1070 1000 0023 6738 4563 lub w kasie Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7, 32-650 Kęty.

Osoby fizyczne, które pozostają we współwłasności lub we współposiadaniu przedmiotu opodatkowania z osobą prawną lub inna jednostką organizacyjna składają deklaracje podatkowe, wyliczają i wpłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatki są płatne przez:

  1. osoby fizyczne – w oparciu o otrzymaną decyzję, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – na zamieszczony w otrzymanej decyzji wymiarowej indywidualny numer konta bankowego,
  2. osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych  są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji  podatek - bez wezwania - na rachunek Gminy za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego zostanie przesłana podatnikowi odrębnym pismem, po złożeniu pierwszej deklaracji podatkowej.Odsłony: 1949
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...