Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Korzystasz z płatności bezpośrednich – zgłoś starty w uprawach do ARMIR

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w związku z występowaniem w ostatnim czasie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (deszcze nawalne), rolnicy, u których w gospodarstwach wystąpiły poważne straty w uprawach, mają możliwość zgłoszenia przypadków wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2019, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, w tym dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Obowiązek dostarczenia dowodów wystąpienia siły wyższej spoczywa na beneficjencie. Druki oświadczeń do pobrania w załączniku.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do płatności bezpośrednich, gdy beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Powiatowym Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARMIR: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, tel. 33 842 04 93.Odsłony: 1237
Autor Publikacji: Źródło: https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR/, Data Publikacji: 2019-05-31 , Godzina Publikacji: 13;44

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o stratach w uprawach rolnych.jpg (Rozmiar: 0.04 MB)
Oświadczenie świadka.jpg (Rozmiar: 0.02 MB)

Kęty w obiektywie...