Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 
  1. Aktualności
  2. Kronika policyjna
  3. Edukacja
  4. Kultura
  5. Sport i Rekreacja

Wyszukaj...

Zobacz też...

Nabór na stanowisko Prezesa Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt–Rol” w Kętach

Rada Nadzorcza Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt–Rol" w Kętach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt–Rol" w Kętach, ul. Krakowska 96a.

Kandydat na Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol” z  siedzibą w Kętach musi spełniać łącznie następujące warunki :

1. Posiadać wykształcenie wyższe lub średnie techniczne

2. Posiadać co najmniej 5–letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

3. Posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

4. Znajomość prawa spółdzielczego oraz zagadnień związanych z rolnictwem.

5. Znajomość techniczna w zakresie prac związanych z wykonywaniem usług ślusarsko-spawalniczych.

6. Spełniać inne niż wymienione w pkt.1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego.

Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty, wraz z kompletem dokumentów do dnia 20.05.2019 r.

Oferta powinna zawierać:

1. List motywacyjny wraz z CV.

2. Poświadczenie przez kandydata za zgodność oryginałem następujących dokumentów:

a/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,

b/ świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia,

c/ zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 –letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

3. Pisemne opracowanie zawierające ocenę sytuacji Spółdzielni dokonaną w oparciu o udostępnione, w siedzibie Spółdzielni, dokumenty wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Spółdzielni.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt- Rol".

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych.

6. Informację o numerze telefonu, adresu e-mail pod którym należy kontaktować się z kandydatem.

7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 1-miesiąc przed datą ogłoszenia.

Wszystkie oświadczenia i przekładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, a w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów. W toku postępowania konkursowego, również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może przedstawić wszelkie dodatkowe dokumenty.

Pisemne oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie do 20 maja 2019 r.

Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do siedziby Spółdzielni.

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie:

„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol" – nie otwierać ” i zaadresowane na adres:
Komisja Konkursowa
Spółdzielni Usług i Produkcji „Kęt-Rol"
32-650 Kęty
ul. Krakowska 96a


Kandydaci, których oferty po weryfikacji uznane zostały za kompletne dopuszczeni zostaną do II etapu konkursu, o czym zostaną powiadomieni listem poleconym, e–mail lub telefonicznie.

Komisja konkursowa w II etapie konkursu, na podstawie pisemnego opracowania złożonego przez kandydata oraz z przeprowadzoną z kandydatem rozmową kwalifikacyjną, oceniać będzie w szczególności:

1. Wiedzę o zakresie działania Spółdzielni.

2. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3. Znajomość zasad funkcjonowania Spółdzielni.

4. Znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Spółdzielni – Kęty ul. Krakowska 96a.

O dokładnym terminie przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej na 3 dni przed jej terminem.

Komisja Konkursowa może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez rozstrzygnięcia, o czym powiadamia pisemnie kandydatów.

Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu konkursowym  zostaną poinformowani pisemnie o jego wynikach. Ostateczna decyzja o powołaniu Prezesa Zarządu należy do Rady Nadzorczej i jest niepodważalna.

Regulamin Konkursu do pobrania w załączniku poniżej.


Odsłony: 2490
Autor Publikacji: Rada Nadzorcza SUiP Kęt-Rol [ARTYKUŁ SPONSOROWANY], Data Publikacji: 2019-04-30 , Godzina Publikacji:

Komentarze

Jeżeli chcesz przeczytać lub dodać komentarz wejdź do Systemu komentarzy

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU KĘT ROL.doc (Rozmiar: 0.06 MB)

Dzisiaj...

Brak wydarzeń dzisiaj...
Marzec, 2020
  P W Ś C P S N
09 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31
poprzedni następny

Kęty w obiektywie...

Redakcja Info Kęty i miesięcznika "Kęczanin"

Dom Kultury w Kętach
ul. Żwirki i Wigury 2a
32-650 Kęty


tel: (33) 844 86 88

Ewelina Sadko, tel. 793 330 999
Kamilla Frysztacka, tel. 605 168 717

e-mail:
redakcja@info.kety.pl

© 2015, Urząd Gminy Kęty